เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
40,000 ถึง 40,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
40,000 forty thousand โฟที เธาเซินด์ สี่หมื่น
40,010 forty thousand and ten โฟที เธาเซินด์ แอนด์ เทน สี่หมื่นสิบ
40,020 forty thousand and twenty โฟที เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นยี่สิบ
40,030 forty thousand and thirty โฟที เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สี่หมื่นสามสิบ
40,040 forty thousand and forty โฟที เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สี่หมื่นสี่สิบ
40,050 forty thousand and fifty โฟที เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นห้าสิบ
40,060 forty thousand and sixty โฟที เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นหกสิบ
40,070 forty thousand and seventy โฟที เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นเจ็ดสิบ
40,080 forty thousand and eighty โฟที เธาเซินด์ แอนด์ เอที สี่หมื่นแปดสิบ
40,090 forty thousand and ninety โฟที เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นเก้าสิบ
40,100 forty thousand one hundred โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่หมื่นหนึ่งร้อย
40,110 forty thousand one hundred and ten โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบ
40,120 forty thousand one hundred and twenty โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
40,130 forty thousand one hundred and thirty โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบ
40,140 forty thousand one hundred and forty โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ
40,150 forty thousand one hundred and fifty โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบ
40,160 forty thousand one hundred and sixty โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ
40,170 forty thousand one hundred and seventy โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
40,180 forty thousand one hundred and eighty โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบ
40,190 forty thousand one hundred and ninety โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบ
40,200 forty thousand two hundred โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่หมื่นสองร้อย
40,210 forty thousand two hundred and ten โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสองร้อยสิบ
40,220 forty thousand two hundred and twenty โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสองร้อยยี่สิบ
40,230 forty thousand two hundred and thirty โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสองร้อยสามสิบ
40,240 forty thousand two hundred and forty โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสองร้อยสี่สิบ
40,250 forty thousand two hundred and fifty โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบ
40,260 forty thousand two hundred and sixty โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสองร้อยหกสิบ
40,270 forty thousand two hundred and seventy โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ
40,280 forty thousand two hundred and eighty โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสองร้อยแปดสิบ
40,290 forty thousand two hundred and ninety โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบ
40,300 forty thousand three hundred โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่หมื่นสามร้อย
40,310 forty thousand three hundred and ten โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่หมื่นสามร้อยสิบ
40,320 forty thousand three hundred and twenty โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่หมื่นสามร้อยยี่สิบ
40,330 forty thousand three hundred and thirty โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่หมื่นสามร้อยสามสิบ
40,340 forty thousand three hundred and forty โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่หมื่นสามร้อยสี่สิบ
40,350 forty thousand three hundred and fifty โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบ
40,360 forty thousand three hundred and sixty โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่หมื่นสามร้อยหกสิบ
40,370 forty thousand three hundred and seventy โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่หมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
40,380 forty thousand three hundred and eighty โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่หมื่นสามร้อยแปดสิบ
40,390 forty thousand three hundred and ninety โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบ
40,400 forty thousand four hundred โฟที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่หมื่นสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 40,000 ไปจนถึงเลข 40,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 40,000 = forty thousand (สี่หมื่น) , 40,010 = forty thousand and ten (สี่หมื่นสิบ) , 40,020 = forty thousand and twenty (สี่หมื่นยี่สิบ) , 40,030 = forty thousand and thirty (สี่หมื่นสามสิบ) , 40,040 = forty thousand and forty (สี่หมื่นสี่สิบ)