เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
4,000 ถึง 4,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
4,000 four thousand โฟ เธาเซินด์ สี่พัน
4,010 four thousand and ten โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สี่พันสิบ
4,020 four thousand and twenty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สี่พันยี่สิบ
4,030 four thousand and thirty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สี่พันสามสิบ
4,040 four thousand and forty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สี่พันสี่สิบ
4,050 four thousand and fifty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สี่พันห้าสิบ
4,060 four thousand and sixty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันหกสิบ
4,070 four thousand and seventy โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่พันเจ็ดสิบ
4,080 four thousand and eighty โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สี่พันแปดสิบ
4,090 four thousand and ninety โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สี่พันเก้าสิบ
4,100 four thousand one hundred โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่พันหนึ่งร้อย
4,110 four thousand one hundred and ten โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันหนึ่งร้อยสิบ
4,120 four thousand one hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
4,130 four thousand one hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบ
4,140 four thousand one hundred and forty โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ
4,150 four thousand one hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ
4,160 four thousand one hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ
4,170 four thousand one hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
4,180 four thousand one hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ
4,190 four thousand one hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
4,200 four thousand two hundred โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่พันสองร้อย
4,210 four thousand two hundred and ten โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันสองร้อยสิบ
4,220 four thousand two hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันสองร้อยยี่สิบ
4,230 four thousand two hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันสองร้อยสามสิบ
4,240 four thousand two hundred and forty โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันสองร้อยสี่สิบ
4,250 four thousand two hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันสองร้อยห้าสิบ
4,260 four thousand two hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันสองร้อยหกสิบ
4,270 four thousand two hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
4,280 four thousand two hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันสองร้อยแปดสิบ
4,290 four thousand two hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันสองร้อยเก้าสิบ
4,300 four thousand three hundred โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่พันสามร้อย
4,310 four thousand three hundred and ten โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่พันสามร้อยสิบ
4,320 four thousand three hundred and twenty โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่พันสามร้อยยี่สิบ
4,330 four thousand three hundred and thirty โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่พันสามร้อยสามสิบ
4,340 four thousand three hundred and forty โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่พันสามร้อยสี่สิบ
4,350 four thousand three hundred and fifty โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่พันสามร้อยห้าสิบ
4,360 four thousand three hundred and sixty โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่พันสามร้อยหกสิบ
4,370 four thousand three hundred and seventy โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
4,380 four thousand three hundred and eighty โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่พันสามร้อยแปดสิบ
4,390 four thousand three hundred and ninety โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่พันสามร้อยเก้าสิบ
4,400 four thousand four hundred โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่พันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 4,000 ไปจนถึงเลข 4,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 4,000 = four thousand (สี่พัน) , 4,010 = four thousand and ten (สี่พันสิบ) , 4,020 = four thousand and twenty (สี่พันยี่สิบ) , 4,030 = four thousand and thirty (สี่พันสามสิบ) , 4,040 = four thousand and forty (สี่พันสี่สิบ)