เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
400 ถึง 800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
400 four hundred โฟ ฮันเดรด สี่ร้อย
410 four hundred and ten โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่ร้อยสิบ
420 four hundred and twenty โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่ร้อยยี่สิบ
430 four hundred and thirty โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่ร้อยสามสิบ
440 four hundred and forty โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สี่ร้อยสี่สิบ
450 four hundred and fifty โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่ร้อยห้าสิบ
460 four hundred and sixty โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สี่ร้อยหกสิบ
470 four hundred and seventy โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่ร้อยเจ็ดสิบ
480 four hundred and eighty โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สี่ร้อยแปดสิบ
490 four hundred and ninety โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่ร้อยเก้าสิบ
500 five hundred ไฟฟว ฮันเดรด ห้าร้อย
510 five hundred and ten ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้าร้อยสิบ
520 five hundred and twenty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้าร้อยยี่สิบ
530 five hundred and thirty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้าร้อยสามสิบ
540 five hundred and forty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที ห้าร้อยสี่สิบ
550 five hundred and fifty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้าร้อยห้าสิบ
560 five hundred and sixty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ห้าร้อยหกสิบ
570 five hundred and seventy ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้าร้อยเจ็ดสิบ
580 five hundred and eighty ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที ห้าร้อยแปดสิบ
590 five hundred and ninety ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้าร้อยเก้าสิบ
600 six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด หกร้อย
610 six hundred and ten ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หกร้อยสิบ
620 six hundred and twenty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หกร้อยยี่สิบ
630 six hundred and thirty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หกร้อยสามสิบ
640 six hundred and forty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หกร้อยสี่สิบ
650 six hundred and fifty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หกร้อยห้าสิบ
660 six hundred and sixty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หกร้อยหกสิบ
670 six hundred and seventy ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หกร้อยเจ็ดสิบ
680 six hundred and eighty ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หกร้อยแปดสิบ
690 six hundred and ninety ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หกร้อยเก้าสิบ
700 seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดร้อย
710 seven hundred and ten เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ดร้อยสิบ
720 seven hundred and twenty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ดร้อยยี่สิบ
730 seven hundred and thirty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ดร้อยสามสิบ
740 seven hundred and forty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เจ็ดร้อยสี่สิบ
750 seven hundred and fifty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ดร้อยห้าสิบ
760 seven hundred and sixty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เจ็ดร้อยหกสิบ
770 seven hundred and seventy เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
780 seven hundred and eighty เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เจ็ดร้อยแปดสิบ
790 seven hundred and ninety เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ดร้อยเก้าสิบ
800 eight hundred เอท ฮันเดรด แปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 400 ไปจนถึงเลข 800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 3 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 400 = four hundred (สี่ร้อย) , 410 = four hundred and ten (สี่ร้อยสิบ) , 420 = four hundred and twenty (สี่ร้อยยี่สิบ) , 430 = four hundred and thirty (สี่ร้อยสามสิบ) , 440 = four hundred and forty (สี่ร้อยสี่สิบ)