เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
38,800 ถึง 39,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
38,800 thirty eight thousand eight hundred เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันแปดร้อย
38,810 thirty eight thousand eight hundred and ten เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบ
38,820 thirty eight thousand eight hundred and twenty เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบ
38,830 thirty eight thousand eight hundred and thirty เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบ
38,840 thirty eight thousand eight hundred and forty เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบ
38,850 thirty eight thousand eight hundred and fifty เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ
38,860 thirty eight thousand eight hundred and sixty เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบ
38,870 thirty eight thousand eight hundred and seventy เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
38,880 thirty eight thousand eight hundred and eighty เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ
38,890 thirty eight thousand eight hundred and ninety เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบ
38,900 thirty eight thousand nine hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันเก้าร้อย
38,910 thirty eight thousand nine hundred and ten เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบ
38,920 thirty eight thousand nine hundred and twenty เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบ
38,930 thirty eight thousand nine hundred and thirty เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบ
38,940 thirty eight thousand nine hundred and forty เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบ
38,950 thirty eight thousand nine hundred and fifty เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบ
38,960 thirty eight thousand nine hundred and sixty เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบ
38,970 thirty eight thousand nine hundred and seventy เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
38,980 thirty eight thousand nine hundred and eighty เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบ
38,990 thirty eight thousand nine hundred and ninety เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
39,000 thirty nine thousand เธอที ไนน์ เธาเซินด์ สามหมื่นเก้าพัน
39,010 thirty nine thousand and ten เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นเก้าพันสิบ
39,020 thirty nine thousand and twenty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเก้าพันยี่สิบ
39,030 thirty nine thousand and thirty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นเก้าพันสามสิบ
39,040 thirty nine thousand and forty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นเก้าพันสี่สิบ
39,050 thirty nine thousand and fifty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเก้าพันห้าสิบ
39,060 thirty nine thousand and sixty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเก้าพันหกสิบ
39,070 thirty nine thousand and seventy เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบ
39,080 thirty nine thousand and eighty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นเก้าพันแปดสิบ
39,090 thirty nine thousand and ninety เธอที ไนน์ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเก้าพันเก้าสิบ
39,100 thirty nine thousand one hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
39,110 thirty nine thousand one hundred and ten เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบ
39,120 thirty nine thousand one hundred and twenty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
39,130 thirty nine thousand one hundred and thirty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
39,140 thirty nine thousand one hundred and forty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
39,150 thirty nine thousand one hundred and fifty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
39,160 thirty nine thousand one hundred and sixty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
39,170 thirty nine thousand one hundred and seventy เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
39,180 thirty nine thousand one hundred and eighty เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
39,190 thirty nine thousand one hundred and ninety เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
39,200 thirty nine thousand two hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 38,800 ไปจนถึงเลข 39,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 38,800 = thirty eight thousand eight hundred (สามหมื่นแปดพันแปดร้อย) , 38,810 = thirty eight thousand eight hundred and ten (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบ) , 38,820 = thirty eight thousand eight hundred and twenty (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบ) , 38,830 = thirty eight thousand eight hundred and thirty (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบ) , 38,840 = thirty eight thousand eight hundred and forty (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบ)