เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
38,000 ถึง 38,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
38,000 thirty eight thousand เธอที เอท เธาเซินด์ สามหมื่นแปดพัน
38,010 thirty eight thousand and ten เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นแปดพันสิบ
38,020 thirty eight thousand and twenty เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดพันยี่สิบ
38,030 thirty eight thousand and thirty เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดพันสามสิบ
38,040 thirty eight thousand and forty เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดพันสี่สิบ
38,050 thirty eight thousand and fifty เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดพันห้าสิบ
38,060 thirty eight thousand and sixty เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดพันหกสิบ
38,070 thirty eight thousand and seventy เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
38,080 thirty eight thousand and eighty เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นแปดพันแปดสิบ
38,090 thirty eight thousand and ninety เธอที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดพันเก้าสิบ
38,100 thirty eight thousand one hundred เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
38,110 thirty eight thousand one hundred and ten เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ
38,120 thirty eight thousand one hundred and twenty เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
38,130 thirty eight thousand one hundred and thirty เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
38,140 thirty eight thousand one hundred and forty เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
38,150 thirty eight thousand one hundred and fifty เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
38,160 thirty eight thousand one hundred and sixty เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
38,170 thirty eight thousand one hundred and seventy เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
38,180 thirty eight thousand one hundred and eighty เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
38,190 thirty eight thousand one hundred and ninety เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
38,200 thirty eight thousand two hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันสองร้อย
38,210 thirty eight thousand two hundred and ten เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ
38,220 thirty eight thousand two hundred and twenty เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
38,230 thirty eight thousand two hundred and thirty เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบ
38,240 thirty eight thousand two hundred and forty เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
38,250 thirty eight thousand two hundred and fifty เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
38,260 thirty eight thousand two hundred and sixty เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ
38,270 thirty eight thousand two hundred and seventy เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
38,280 thirty eight thousand two hundred and eighty เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบ
38,290 thirty eight thousand two hundred and ninety เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ
38,300 thirty eight thousand three hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันสามร้อย
38,310 thirty eight thousand three hundred and ten เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบ
38,320 thirty eight thousand three hundred and twenty เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบ
38,330 thirty eight thousand three hundred and thirty เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบ
38,340 thirty eight thousand three hundred and forty เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
38,350 thirty eight thousand three hundred and fifty เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบ
38,360 thirty eight thousand three hundred and sixty เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบ
38,370 thirty eight thousand three hundred and seventy เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
38,380 thirty eight thousand three hundred and eighty เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
38,390 thirty eight thousand three hundred and ninety เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบ
38,400 thirty eight thousand four hundred เธอที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 38,000 ไปจนถึงเลข 38,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 38,000 = thirty eight thousand (สามหมื่นแปดพัน) , 38,010 = thirty eight thousand and ten (สามหมื่นแปดพันสิบ) , 38,020 = thirty eight thousand and twenty (สามหมื่นแปดพันยี่สิบ) , 38,030 = thirty eight thousand and thirty (สามหมื่นแปดพันสามสิบ) , 38,040 = thirty eight thousand and forty (สามหมื่นแปดพันสี่สิบ)