เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
37,600 ถึง 38,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
37,600 thirty seven thousand six hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
37,610 thirty seven thousand six hundred and ten เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบ
37,620 thirty seven thousand six hundred and twenty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ
37,630 thirty seven thousand six hundred and thirty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบ
37,640 thirty seven thousand six hundred and forty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ
37,650 thirty seven thousand six hundred and fifty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบ
37,660 thirty seven thousand six hundred and sixty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบ
37,670 thirty seven thousand six hundred and seventy เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
37,680 thirty seven thousand six hundred and eighty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบ
37,690 thirty seven thousand six hundred and ninety เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบ
37,700 thirty seven thousand seven hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
37,710 thirty seven thousand seven hundred and ten เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
37,720 thirty seven thousand seven hundred and twenty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
37,730 thirty seven thousand seven hundred and thirty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
37,740 thirty seven thousand seven hundred and forty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
37,750 thirty seven thousand seven hundred and fifty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
37,760 thirty seven thousand seven hundred and sixty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
37,770 thirty seven thousand seven hundred and seventy เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
37,780 thirty seven thousand seven hundred and eighty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
37,790 thirty seven thousand seven hundred and ninety เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
37,800 thirty seven thousand eight hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
37,810 thirty seven thousand eight hundred and ten เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบ
37,820 thirty seven thousand eight hundred and twenty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบ
37,830 thirty seven thousand eight hundred and thirty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
37,840 thirty seven thousand eight hundred and forty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบ
37,850 thirty seven thousand eight hundred and fifty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบ
37,860 thirty seven thousand eight hundred and sixty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบ
37,870 thirty seven thousand eight hundred and seventy เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
37,880 thirty seven thousand eight hundred and eighty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบ
37,890 thirty seven thousand eight hundred and ninety เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบ
37,900 thirty seven thousand nine hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
37,910 thirty seven thousand nine hundred and ten เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบ
37,920 thirty seven thousand nine hundred and twenty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบ
37,930 thirty seven thousand nine hundred and thirty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบ
37,940 thirty seven thousand nine hundred and forty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบ
37,950 thirty seven thousand nine hundred and fifty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ
37,960 thirty seven thousand nine hundred and sixty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
37,970 thirty seven thousand nine hundred and seventy เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
37,980 thirty seven thousand nine hundred and eighty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ
37,990 thirty seven thousand nine hundred and ninety เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
38,000 thirty eight thousand เธอที เอท เธาเซินด์ สามหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 37,600 ไปจนถึงเลข 38,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 37,600 = thirty seven thousand six hundred (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย) , 37,610 = thirty seven thousand six hundred and ten (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบ) , 37,620 = thirty seven thousand six hundred and twenty (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ) , 37,630 = thirty seven thousand six hundred and thirty (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบ) , 37,640 = thirty seven thousand six hundred and forty (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ)