เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
36,800 ถึง 37,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
36,800 thirty six thousand eight hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นหกพันแปดร้อย
36,810 thirty six thousand eight hundred and ten เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบ
36,820 thirty six thousand eight hundred and twenty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ
36,830 thirty six thousand eight hundred and thirty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบ
36,840 thirty six thousand eight hundred and forty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบ
36,850 thirty six thousand eight hundred and fifty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบ
36,860 thirty six thousand eight hundred and sixty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบ
36,870 thirty six thousand eight hundred and seventy เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
36,880 thirty six thousand eight hundred and eighty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบ
36,890 thirty six thousand eight hundred and ninety เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบ
36,900 thirty six thousand nine hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นหกพันเก้าร้อย
36,910 thirty six thousand nine hundred and ten เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบ
36,920 thirty six thousand nine hundred and twenty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบ
36,930 thirty six thousand nine hundred and thirty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบ
36,940 thirty six thousand nine hundred and forty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบ
36,950 thirty six thousand nine hundred and fifty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบ
36,960 thirty six thousand nine hundred and sixty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบ
36,970 thirty six thousand nine hundred and seventy เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
36,980 thirty six thousand nine hundred and eighty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบ
36,990 thirty six thousand nine hundred and ninety เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบ
37,000 thirty seven thousand เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามหมื่นเจ็ดพัน
37,010 thirty seven thousand and ten เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นเจ็ดพันสิบ
37,020 thirty seven thousand and twenty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบ
37,030 thirty seven thousand and thirty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นเจ็ดพันสามสิบ
37,040 thirty seven thousand and forty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบ
37,050 thirty seven thousand and fifty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบ
37,060 thirty seven thousand and sixty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบ
37,070 thirty seven thousand and seventy เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบ
37,080 thirty seven thousand and eighty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบ
37,090 thirty seven thousand and ninety เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบ
37,100 thirty seven thousand one hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
37,110 thirty seven thousand one hundred and ten เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ
37,120 thirty seven thousand one hundred and twenty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
37,130 thirty seven thousand one hundred and thirty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
37,140 thirty seven thousand one hundred and forty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
37,150 thirty seven thousand one hundred and fifty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
37,160 thirty seven thousand one hundred and sixty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
37,170 thirty seven thousand one hundred and seventy เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
37,180 thirty seven thousand one hundred and eighty เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
37,190 thirty seven thousand one hundred and ninety เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
37,200 thirty seven thousand two hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 36,800 ไปจนถึงเลข 37,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 36,800 = thirty six thousand eight hundred (สามหมื่นหกพันแปดร้อย) , 36,810 = thirty six thousand eight hundred and ten (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบ) , 36,820 = thirty six thousand eight hundred and twenty (สามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ) , 36,830 = thirty six thousand eight hundred and thirty (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบ) , 36,840 = thirty six thousand eight hundred and forty (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบ)