เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
36,000 ถึง 36,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
36,000 thirty six thousand เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามหมื่นหกพัน
36,010 thirty six thousand and ten เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นหกพันสิบ
36,020 thirty six thousand and twenty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหกพันยี่สิบ
36,030 thirty six thousand and thirty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นหกพันสามสิบ
36,040 thirty six thousand and forty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นหกพันสี่สิบ
36,050 thirty six thousand and fifty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหกพันห้าสิบ
36,060 thirty six thousand and sixty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกพันหกสิบ
36,070 thirty six thousand and seventy เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหกพันเจ็ดสิบ
36,080 thirty six thousand and eighty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นหกพันแปดสิบ
36,090 thirty six thousand and ninety เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหกพันเก้าสิบ
36,100 thirty six thousand one hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
36,110 thirty six thousand one hundred and ten เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบ
36,120 thirty six thousand one hundred and twenty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
36,130 thirty six thousand one hundred and thirty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบ
36,140 thirty six thousand one hundred and forty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
36,150 thirty six thousand one hundred and fifty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
36,160 thirty six thousand one hundred and sixty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบ
36,170 thirty six thousand one hundred and seventy เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
36,180 thirty six thousand one hundred and eighty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
36,190 thirty six thousand one hundred and ninety เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
36,200 thirty six thousand two hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นหกพันสองร้อย
36,210 thirty six thousand two hundred and ten เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหกพันสองร้อยสิบ
36,220 thirty six thousand two hundred and twenty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบ
36,230 thirty six thousand two hundred and thirty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบ
36,240 thirty six thousand two hundred and forty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบ
36,250 thirty six thousand two hundred and fifty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
36,260 thirty six thousand two hundred and sixty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบ
36,270 thirty six thousand two hundred and seventy เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบ
36,280 thirty six thousand two hundred and eighty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบ
36,290 thirty six thousand two hundred and ninety เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบ
36,300 thirty six thousand three hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นหกพันสามร้อย
36,310 thirty six thousand three hundred and ten เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหกพันสามร้อยสิบ
36,320 thirty six thousand three hundred and twenty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบ
36,330 thirty six thousand three hundred and thirty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบ
36,340 thirty six thousand three hundred and forty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบ
36,350 thirty six thousand three hundred and fifty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบ
36,360 thirty six thousand three hundred and sixty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ
36,370 thirty six thousand three hundred and seventy เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบ
36,380 thirty six thousand three hundred and eighty เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบ
36,390 thirty six thousand three hundred and ninety เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบ
36,400 thirty six thousand four hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นหกพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 36,000 ไปจนถึงเลข 36,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 36,000 = thirty six thousand (สามหมื่นหกพัน) , 36,010 = thirty six thousand and ten (สามหมื่นหกพันสิบ) , 36,020 = thirty six thousand and twenty (สามหมื่นหกพันยี่สิบ) , 36,030 = thirty six thousand and thirty (สามหมื่นหกพันสามสิบ) , 36,040 = thirty six thousand and forty (สามหมื่นหกพันสี่สิบ)