เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
3,600 ถึง 4,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
3,600 three thousand six hundred ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามพันหกร้อย
3,610 three thousand six hundred and ten ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันหกร้อยสิบ
3,620 three thousand six hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันหกร้อยยี่สิบ
3,630 three thousand six hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันหกร้อยสามสิบ
3,640 three thousand six hundred and forty ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันหกร้อยสี่สิบ
3,650 three thousand six hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันหกร้อยห้าสิบ
3,660 three thousand six hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันหกร้อยหกสิบ
3,670 three thousand six hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันหกร้อยเจ็ดสิบ
3,680 three thousand six hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันหกร้อยแปดสิบ
3,690 three thousand six hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันหกร้อยเก้าสิบ
3,700 three thousand seven hundred ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามพันเจ็ดร้อย
3,710 three thousand seven hundred and ten ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันเจ็ดร้อยสิบ
3,720 three thousand seven hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
3,730 three thousand seven hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันเจ็ดร้อยสามสิบ
3,740 three thousand seven hundred and forty ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
3,750 three thousand seven hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
3,760 three thousand seven hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันเจ็ดร้อยหกสิบ
3,770 three thousand seven hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
3,780 three thousand seven hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
3,790 three thousand seven hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
3,800 three thousand eight hundred ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามพันแปดร้อย
3,810 three thousand eight hundred and ten ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันแปดร้อยสิบ
3,820 three thousand eight hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันแปดร้อยยี่สิบ
3,830 three thousand eight hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันแปดร้อยสามสิบ
3,840 three thousand eight hundred and forty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันแปดร้อยสี่สิบ
3,850 three thousand eight hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันแปดร้อยห้าสิบ
3,860 three thousand eight hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันแปดร้อยหกสิบ
3,870 three thousand eight hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
3,880 three thousand eight hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันแปดร้อยแปดสิบ
3,890 three thousand eight hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันแปดร้อยเก้าสิบ
3,900 three thousand nine hundred ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามพันเก้าร้อย
3,910 three thousand nine hundred and ten ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันเก้าร้อยสิบ
3,920 three thousand nine hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันเก้าร้อยยี่สิบ
3,930 three thousand nine hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันเก้าร้อยสามสิบ
3,940 three thousand nine hundred and forty ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันเก้าร้อยสี่สิบ
3,950 three thousand nine hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันเก้าร้อยห้าสิบ
3,960 three thousand nine hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันเก้าร้อยหกสิบ
3,970 three thousand nine hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
3,980 three thousand nine hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันเก้าร้อยแปดสิบ
3,990 three thousand nine hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันเก้าร้อยเก้าสิบ
4,000 four thousand โฟ เธาเซินด์ สี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 3,600 ไปจนถึงเลข 4,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 3,600 = three thousand six hundred (สามพันหกร้อย) , 3,610 = three thousand six hundred and ten (สามพันหกร้อยสิบ) , 3,620 = three thousand six hundred and twenty (สามพันหกร้อยยี่สิบ) , 3,630 = three thousand six hundred and thirty (สามพันหกร้อยสามสิบ) , 3,640 = three thousand six hundred and forty (สามพันหกร้อยสี่สิบ)