เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
34,000 ถึง 34,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
34,000 thirty four thousand เธอที โฟ เธาเซินด์ สามหมื่นสี่พัน
34,010 thirty four thousand and ten เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นสี่พันสิบ
34,020 thirty four thousand and twenty เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสี่พันยี่สิบ
34,030 thirty four thousand and thirty เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นสี่พันสามสิบ
34,040 thirty four thousand and forty เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นสี่พันสี่สิบ
34,050 thirty four thousand and fifty เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสี่พันห้าสิบ
34,060 thirty four thousand and sixty เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสี่พันหกสิบ
34,070 thirty four thousand and seventy เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบ
34,080 thirty four thousand and eighty เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นสี่พันแปดสิบ
34,090 thirty four thousand and ninety เธอที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสี่พันเก้าสิบ
34,100 thirty four thousand one hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
34,110 thirty four thousand one hundred and ten เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบ
34,120 thirty four thousand one hundred and twenty เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
34,130 thirty four thousand one hundred and thirty เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบ
34,140 thirty four thousand one hundred and forty เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ
34,150 thirty four thousand one hundred and fifty เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ
34,160 thirty four thousand one hundred and sixty เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ
34,170 thirty four thousand one hundred and seventy เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
34,180 thirty four thousand one hundred and eighty เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ
34,190 thirty four thousand one hundred and ninety เธอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
34,200 thirty four thousand two hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันสองร้อย
34,210 thirty four thousand two hundred and ten เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสี่พันสองร้อยสิบ
34,220 thirty four thousand two hundred and twenty เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบ
34,230 thirty four thousand two hundred and thirty เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบ
34,240 thirty four thousand two hundred and forty เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบ
34,250 thirty four thousand two hundred and fifty เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบ
34,260 thirty four thousand two hundred and sixty เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบ
34,270 thirty four thousand two hundred and seventy เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
34,280 thirty four thousand two hundred and eighty เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบ
34,290 thirty four thousand two hundred and ninety เธอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบ
34,300 thirty four thousand three hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันสามร้อย
34,310 thirty four thousand three hundred and ten เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบ
34,320 thirty four thousand three hundred and twenty เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบ
34,330 thirty four thousand three hundred and thirty เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบ
34,340 thirty four thousand three hundred and forty เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบ
34,350 thirty four thousand three hundred and fifty เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบ
34,360 thirty four thousand three hundred and sixty เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบ
34,370 thirty four thousand three hundred and seventy เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
34,380 thirty four thousand three hundred and eighty เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ
34,390 thirty four thousand three hundred and ninety เธอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบ
34,400 thirty four thousand four hundred เธอที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสี่พันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 34,000 ไปจนถึงเลข 34,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 34,000 = thirty four thousand (สามหมื่นสี่พัน) , 34,010 = thirty four thousand and ten (สามหมื่นสี่พันสิบ) , 34,020 = thirty four thousand and twenty (สามหมื่นสี่พันยี่สิบ) , 34,030 = thirty four thousand and thirty (สามหมื่นสี่พันสามสิบ) , 34,040 = thirty four thousand and forty (สามหมื่นสี่พันสี่สิบ)