เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
33,600 ถึง 34,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
33,600 thirty three thousand six hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันหกร้อย
33,610 thirty three thousand six hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันหกร้อยสิบ
33,620 thirty three thousand six hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบ
33,630 thirty three thousand six hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบ
33,640 thirty three thousand six hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ
33,650 thirty three thousand six hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบ
33,660 thirty three thousand six hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบ
33,670 thirty three thousand six hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบ
33,680 thirty three thousand six hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบ
33,690 thirty three thousand six hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบ
33,700 thirty three thousand seven hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
33,710 thirty three thousand seven hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบ
33,720 thirty three thousand seven hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
33,730 thirty three thousand seven hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบ
33,740 thirty three thousand seven hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
33,750 thirty three thousand seven hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
33,760 thirty three thousand seven hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบ
33,770 thirty three thousand seven hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
33,780 thirty three thousand seven hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
33,790 thirty three thousand seven hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
33,800 thirty three thousand eight hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นสามพันแปดร้อย
33,810 thirty three thousand eight hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบ
33,820 thirty three thousand eight hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบ
33,830 thirty three thousand eight hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบ
33,840 thirty three thousand eight hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบ
33,850 thirty three thousand eight hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบ
33,860 thirty three thousand eight hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบ
33,870 thirty three thousand eight hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
33,880 thirty three thousand eight hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบ
33,890 thirty three thousand eight hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบ
33,900 thirty three thousand nine hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันเก้าร้อย
33,910 thirty three thousand nine hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบ
33,920 thirty three thousand nine hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบ
33,930 thirty three thousand nine hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบ
33,940 thirty three thousand nine hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบ
33,950 thirty three thousand nine hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบ
33,960 thirty three thousand nine hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบ
33,970 thirty three thousand nine hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
33,980 thirty three thousand nine hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบ
33,990 thirty three thousand nine hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ
34,000 thirty four thousand เธอที โฟ เธาเซินด์ สามหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 33,600 ไปจนถึงเลข 34,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 33,600 = thirty three thousand six hundred (สามหมื่นสามพันหกร้อย) , 33,610 = thirty three thousand six hundred and ten (สามหมื่นสามพันหกร้อยสิบ) , 33,620 = thirty three thousand six hundred and twenty (สามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบ) , 33,630 = thirty three thousand six hundred and thirty (สามหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบ) , 33,640 = thirty three thousand six hundred and forty (สามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ)