เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
33,200 ถึง 33,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
33,200 thirty three thousand two hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสองร้อย
33,210 thirty three thousand two hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบ
33,220 thirty three thousand two hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ
33,230 thirty three thousand two hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบ
33,240 thirty three thousand two hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบ
33,250 thirty three thousand two hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบ
33,260 thirty three thousand two hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบ
33,270 thirty three thousand two hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
33,280 thirty three thousand two hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบ
33,290 thirty three thousand two hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบ
33,300 thirty three thousand three hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสามร้อย
33,310 thirty three thousand three hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันสามร้อยสิบ
33,320 thirty three thousand three hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบ
33,330 thirty three thousand three hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบ
33,340 thirty three thousand three hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบ
33,350 thirty three thousand three hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบ
33,360 thirty three thousand three hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบ
33,370 thirty three thousand three hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบ
33,380 thirty three thousand three hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบ
33,390 thirty three thousand three hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบ
33,400 thirty three thousand four hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสี่ร้อย
33,410 thirty three thousand four hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบ
33,420 thirty three thousand four hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบ
33,430 thirty three thousand four hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบ
33,440 thirty three thousand four hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบ
33,450 thirty three thousand four hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบ
33,460 thirty three thousand four hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบ
33,470 thirty three thousand four hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
33,480 thirty three thousand four hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบ
33,490 thirty three thousand four hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบ
33,500 thirty three thousand five hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นสามพันห้าร้อย
33,510 thirty three thousand five hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบ
33,520 thirty three thousand five hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบ
33,530 thirty three thousand five hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบ
33,540 thirty three thousand five hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบ
33,550 thirty three thousand five hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบ
33,560 thirty three thousand five hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบ
33,570 thirty three thousand five hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
33,580 thirty three thousand five hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบ
33,590 thirty three thousand five hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบ
33,600 thirty three thousand six hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นสามพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 33,200 ไปจนถึงเลข 33,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 33,200 = thirty three thousand two hundred (สามหมื่นสามพันสองร้อย) , 33,210 = thirty three thousand two hundred and ten (สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบ) , 33,220 = thirty three thousand two hundred and twenty (สามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ) , 33,230 = thirty three thousand two hundred and thirty (สามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบ) , 33,240 = thirty three thousand two hundred and forty (สามหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบ)