เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
32,800 ถึง 33,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
32,800 thirty two thousand eight hundred เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นสองพันแปดร้อย
32,810 thirty two thousand eight hundred and ten เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบ
32,820 thirty two thousand eight hundred and twenty เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบ
32,830 thirty two thousand eight hundred and thirty เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ
32,840 thirty two thousand eight hundred and forty เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ
32,850 thirty two thousand eight hundred and fifty เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบ
32,860 thirty two thousand eight hundred and sixty เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบ
32,870 thirty two thousand eight hundred and seventy เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
32,880 thirty two thousand eight hundred and eighty เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบ
32,890 thirty two thousand eight hundred and ninety เธอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบ
32,900 thirty two thousand nine hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นสองพันเก้าร้อย
32,910 thirty two thousand nine hundred and ten เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบ
32,920 thirty two thousand nine hundred and twenty เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบ
32,930 thirty two thousand nine hundred and thirty เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบ
32,940 thirty two thousand nine hundred and forty เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบ
32,950 thirty two thousand nine hundred and fifty เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบ
32,960 thirty two thousand nine hundred and sixty เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบ
32,970 thirty two thousand nine hundred and seventy เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
32,980 thirty two thousand nine hundred and eighty เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบ
32,990 thirty two thousand nine hundred and ninety เธอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
33,000 thirty three thousand เธอที ธรี เธาเซินด์ สามหมื่นสามพัน
33,010 thirty three thousand and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันสิบ
33,020 thirty three thousand and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันยี่สิบ
33,030 thirty three thousand and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันสามสิบ
33,040 thirty three thousand and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันสี่สิบ
33,050 thirty three thousand and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันห้าสิบ
33,060 thirty three thousand and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันหกสิบ
33,070 thirty three thousand and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันเจ็ดสิบ
33,080 thirty three thousand and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันแปดสิบ
33,090 thirty three thousand and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันเก้าสิบ
33,100 thirty three thousand one hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
33,110 thirty three thousand one hundred and ten เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบ
33,120 thirty three thousand one hundred and twenty เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
33,130 thirty three thousand one hundred and thirty เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
33,140 thirty three thousand one hundred and forty เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
33,150 thirty three thousand one hundred and fifty เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
33,160 thirty three thousand one hundred and sixty เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
33,170 thirty three thousand one hundred and seventy เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
33,180 thirty three thousand one hundred and eighty เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
33,190 thirty three thousand one hundred and ninety เธอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
33,200 thirty three thousand two hundred เธอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสามพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 32,800 ไปจนถึงเลข 33,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 32,800 = thirty two thousand eight hundred (สามหมื่นสองพันแปดร้อย) , 32,810 = thirty two thousand eight hundred and ten (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบ) , 32,820 = thirty two thousand eight hundred and twenty (สามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบ) , 32,830 = thirty two thousand eight hundred and thirty (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ) , 32,840 = thirty two thousand eight hundred and forty (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ)