เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
32,000 ถึง 32,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
32,000 thirty two thousand เธอที ทู เธาเซินด์ สามหมื่นสองพัน
32,010 thirty two thousand and ten เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นสองพันสิบ
32,020 thirty two thousand and twenty เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองพันยี่สิบ
32,030 thirty two thousand and thirty เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นสองพันสามสิบ
32,040 thirty two thousand and forty เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นสองพันสี่สิบ
32,050 thirty two thousand and fifty เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองพันห้าสิบ
32,060 thirty two thousand and sixty เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองพันหกสิบ
32,070 thirty two thousand and seventy เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองพันเจ็ดสิบ
32,080 thirty two thousand and eighty เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นสองพันแปดสิบ
32,090 thirty two thousand and ninety เธอที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองพันเก้าสิบ
32,100 thirty two thousand one hundred เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
32,110 thirty two thousand one hundred and ten เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
32,120 thirty two thousand one hundred and twenty เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
32,130 thirty two thousand one hundred and thirty เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
32,140 thirty two thousand one hundred and forty เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
32,150 thirty two thousand one hundred and fifty เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
32,160 thirty two thousand one hundred and sixty เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
32,170 thirty two thousand one hundred and seventy เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
32,180 thirty two thousand one hundred and eighty เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
32,190 thirty two thousand one hundred and ninety เธอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
32,200 thirty two thousand two hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสองพันสองร้อย
32,210 thirty two thousand two hundred and ten เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบ
32,220 thirty two thousand two hundred and twenty เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ
32,230 thirty two thousand two hundred and thirty เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
32,240 thirty two thousand two hundred and forty เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ
32,250 thirty two thousand two hundred and fifty เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
32,260 thirty two thousand two hundred and sixty เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ
32,270 thirty two thousand two hundred and seventy เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
32,280 thirty two thousand two hundred and eighty เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบ
32,290 thirty two thousand two hundred and ninety เธอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
32,300 thirty two thousand three hundred เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสองพันสามร้อย
32,310 thirty two thousand three hundred and ten เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบ
32,320 thirty two thousand three hundred and twenty เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบ
32,330 thirty two thousand three hundred and thirty เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
32,340 thirty two thousand three hundred and forty เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
32,350 thirty two thousand three hundred and fifty เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบ
32,360 thirty two thousand three hundred and sixty เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ
32,370 thirty two thousand three hundred and seventy เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
32,380 thirty two thousand three hundred and eighty เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
32,390 thirty two thousand three hundred and ninety เธอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
32,400 thirty two thousand four hundred เธอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 32,000 ไปจนถึงเลข 32,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 32,000 = thirty two thousand (สามหมื่นสองพัน) , 32,010 = thirty two thousand and ten (สามหมื่นสองพันสิบ) , 32,020 = thirty two thousand and twenty (สามหมื่นสองพันยี่สิบ) , 32,030 = thirty two thousand and thirty (สามหมื่นสองพันสามสิบ) , 32,040 = thirty two thousand and forty (สามหมื่นสองพันสี่สิบ)