เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
3,200 ถึง 3,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
3,200 three thousand two hundred ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามพันสองร้อย
3,210 three thousand two hundred and ten ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันสองร้อยสิบ
3,220 three thousand two hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันสองร้อยยี่สิบ
3,230 three thousand two hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันสองร้อยสามสิบ
3,240 three thousand two hundred and forty ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันสองร้อยสี่สิบ
3,250 three thousand two hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันสองร้อยห้าสิบ
3,260 three thousand two hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันสองร้อยหกสิบ
3,270 three thousand two hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
3,280 three thousand two hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันสองร้อยแปดสิบ
3,290 three thousand two hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันสองร้อยเก้าสิบ
3,300 three thousand three hundred ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามพันสามร้อย
3,310 three thousand three hundred and ten ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันสามร้อยสิบ
3,320 three thousand three hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันสามร้อยยี่สิบ
3,330 three thousand three hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันสามร้อยสามสิบ
3,340 three thousand three hundred and forty ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันสามร้อยสี่สิบ
3,350 three thousand three hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันสามร้อยห้าสิบ
3,360 three thousand three hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันสามร้อยหกสิบ
3,370 three thousand three hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันสามร้อยเจ็ดสิบ
3,380 three thousand three hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันสามร้อยแปดสิบ
3,390 three thousand three hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันสามร้อยเก้าสิบ
3,400 three thousand four hundred ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามพันสี่ร้อย
3,410 three thousand four hundred and ten ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันสี่ร้อยสิบ
3,420 three thousand four hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันสี่ร้อยยี่สิบ
3,430 three thousand four hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันสี่ร้อยสามสิบ
3,440 three thousand four hundred and forty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันสี่ร้อยสี่สิบ
3,450 three thousand four hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันสี่ร้อยห้าสิบ
3,460 three thousand four hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันสี่ร้อยหกสิบ
3,470 three thousand four hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
3,480 three thousand four hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันสี่ร้อยแปดสิบ
3,490 three thousand four hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันสี่ร้อยเก้าสิบ
3,500 three thousand five hundred ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามพันห้าร้อย
3,510 three thousand five hundred and ten ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันห้าร้อยสิบ
3,520 three thousand five hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันห้าร้อยยี่สิบ
3,530 three thousand five hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันห้าร้อยสามสิบ
3,540 three thousand five hundred and forty ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันห้าร้อยสี่สิบ
3,550 three thousand five hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันห้าร้อยห้าสิบ
3,560 three thousand five hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันห้าร้อยหกสิบ
3,570 three thousand five hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
3,580 three thousand five hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันห้าร้อยแปดสิบ
3,590 three thousand five hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันห้าร้อยเก้าสิบ
3,600 three thousand six hundred ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 3,200 ไปจนถึงเลข 3,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 3,200 = three thousand two hundred (สามพันสองร้อย) , 3,210 = three thousand two hundred and ten (สามพันสองร้อยสิบ) , 3,220 = three thousand two hundred and twenty (สามพันสองร้อยยี่สิบ) , 3,230 = three thousand two hundred and thirty (สามพันสองร้อยสามสิบ) , 3,240 = three thousand two hundred and forty (สามพันสองร้อยสี่สิบ)