เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
30,800 ถึง 31,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
30,800 thirty thousand eight hundred เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นแปดร้อย
30,810 thirty thousand eight hundred and ten เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นแปดร้อยสิบ
30,820 thirty thousand eight hundred and twenty เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นแปดร้อยยี่สิบ
30,830 thirty thousand eight hundred and thirty เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นแปดร้อยสามสิบ
30,840 thirty thousand eight hundred and forty เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นแปดร้อยสี่สิบ
30,850 thirty thousand eight hundred and fifty เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นแปดร้อยห้าสิบ
30,860 thirty thousand eight hundred and sixty เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นแปดร้อยหกสิบ
30,870 thirty thousand eight hundred and seventy เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบ
30,880 thirty thousand eight hundred and eighty เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นแปดร้อยแปดสิบ
30,890 thirty thousand eight hundred and ninety เธอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบ
30,900 thirty thousand nine hundred เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นเก้าร้อย
30,910 thirty thousand nine hundred and ten เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นเก้าร้อยสิบ
30,920 thirty thousand nine hundred and twenty เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบ
30,930 thirty thousand nine hundred and thirty เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นเก้าร้อยสามสิบ
30,940 thirty thousand nine hundred and forty เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นเก้าร้อยสี่สิบ
30,950 thirty thousand nine hundred and fifty เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบ
30,960 thirty thousand nine hundred and sixty เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นเก้าร้อยหกสิบ
30,970 thirty thousand nine hundred and seventy เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ
30,980 thirty thousand nine hundred and eighty เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบ
30,990 thirty thousand nine hundred and ninety เธอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ
31,000 thirty one thousand เธอที วัน เธาเซินด์ สามหมื่นหนึ่งพัน
31,010 thirty one thousand and ten เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นหนึ่งพันสิบ
31,020 thirty one thousand and twenty เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ
31,030 thirty one thousand and thirty เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
31,040 thirty one thousand and forty เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
31,050 thirty one thousand and fifty เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบ
31,060 thirty one thousand and sixty เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
31,070 thirty one thousand and seventy เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
31,080 thirty one thousand and eighty เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบ
31,090 thirty one thousand and ninety เธอที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ
31,100 thirty one thousand one hundred เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
31,110 thirty one thousand one hundred and ten เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
31,120 thirty one thousand one hundred and twenty เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
31,130 thirty one thousand one hundred and thirty เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
31,140 thirty one thousand one hundred and forty เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
31,150 thirty one thousand one hundred and fifty เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
31,160 thirty one thousand one hundred and sixty เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
31,170 thirty one thousand one hundred and seventy เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
31,180 thirty one thousand one hundred and eighty เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
31,190 thirty one thousand one hundred and ninety เธอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
31,200 thirty one thousand two hundred เธอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 30,800 ไปจนถึงเลข 31,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 30,800 = thirty thousand eight hundred (สามหมื่นแปดร้อย) , 30,810 = thirty thousand eight hundred and ten (สามหมื่นแปดร้อยสิบ) , 30,820 = thirty thousand eight hundred and twenty (สามหมื่นแปดร้อยยี่สิบ) , 30,830 = thirty thousand eight hundred and thirty (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบ) , 30,840 = thirty thousand eight hundred and forty (สามหมื่นแปดร้อยสี่สิบ)