เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
30,000 ถึง 30,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
30,000 thirty thousand เธอที เธาเซินด์ สามหมื่น
30,010 thirty thousand and ten เธอที เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นสิบ
30,020 thirty thousand and twenty เธอที เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามหมื่นยี่สิบ
30,030 thirty thousand and thirty เธอที เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามหมื่นสามสิบ
30,040 thirty thousand and forty เธอที เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามหมื่นสี่สิบ
30,050 thirty thousand and fifty เธอที เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นห้าสิบ
30,060 thirty thousand and sixty เธอที เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหกสิบ
30,070 thirty thousand and seventy เธอที เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นเจ็ดสิบ
30,080 thirty thousand and eighty เธอที เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามหมื่นแปดสิบ
30,090 thirty thousand and ninety เธอที เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นเก้าสิบ
30,100 thirty thousand one hundred เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหนึ่งร้อย
30,110 thirty thousand one hundred and ten เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นหนึ่งร้อยสิบ
30,120 thirty thousand one hundred and twenty เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
30,130 thirty thousand one hundred and thirty เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบ
30,140 thirty thousand one hundred and forty เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ
30,150 thirty thousand one hundred and fifty เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบ
30,160 thirty thousand one hundred and sixty เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบ
30,170 thirty thousand one hundred and seventy เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
30,180 thirty thousand one hundred and eighty เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบ
30,190 thirty thousand one hundred and ninety เธอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบ
30,200 thirty thousand two hundred เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นสองร้อย
30,210 thirty thousand two hundred and ten เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสองร้อยสิบ
30,220 thirty thousand two hundred and twenty เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสองร้อยยี่สิบ
30,230 thirty thousand two hundred and thirty เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสองร้อยสามสิบ
30,240 thirty thousand two hundred and forty เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสองร้อยสี่สิบ
30,250 thirty thousand two hundred and fifty เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสองร้อยห้าสิบ
30,260 thirty thousand two hundred and sixty เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสองร้อยหกสิบ
30,270 thirty thousand two hundred and seventy เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบ
30,280 thirty thousand two hundred and eighty เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสองร้อยแปดสิบ
30,290 thirty thousand two hundred and ninety เธอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสองร้อยเก้าสิบ
30,300 thirty thousand three hundred เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นสามร้อย
30,310 thirty thousand three hundred and ten เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สามหมื่นสามร้อยสิบ
30,320 thirty thousand three hundred and twenty เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามหมื่นสามร้อยยี่สิบ
30,330 thirty thousand three hundred and thirty เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามหมื่นสามร้อยสามสิบ
30,340 thirty thousand three hundred and forty เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามหมื่นสามร้อยสี่สิบ
30,350 thirty thousand three hundred and fifty เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามหมื่นสามร้อยห้าสิบ
30,360 thirty thousand three hundred and sixty เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามหมื่นสามร้อยหกสิบ
30,370 thirty thousand three hundred and seventy เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ
30,380 thirty thousand three hundred and eighty เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สามหมื่นสามร้อยแปดสิบ
30,390 thirty thousand three hundred and ninety เธอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามหมื่นสามร้อยเก้าสิบ
30,400 thirty thousand four hundred เธอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 30,000 ไปจนถึงเลข 30,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 30,000 = thirty thousand (สามหมื่น) , 30,010 = thirty thousand and ten (สามหมื่นสิบ) , 30,020 = thirty thousand and twenty (สามหมื่นยี่สิบ) , 30,030 = thirty thousand and thirty (สามหมื่นสามสิบ) , 30,040 = thirty thousand and forty (สามหมื่นสี่สิบ)