เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
29,600 ถึง 30,010

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
29,600 twenty nine thousand six hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันหกร้อย
29,610 twenty nine thousand six hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ
29,620 twenty nine thousand six hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ
29,630 twenty nine thousand six hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ
29,640 twenty nine thousand six hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ
29,650 twenty nine thousand six hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบ
29,660 twenty nine thousand six hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบ
29,670 twenty nine thousand six hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
29,680 twenty nine thousand six hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบ
29,690 twenty nine thousand six hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
29,700 twenty nine thousand seven hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
29,710 twenty nine thousand seven hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบ
29,720 twenty nine thousand seven hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
29,730 twenty nine thousand seven hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
29,740 twenty nine thousand seven hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
29,750 twenty nine thousand seven hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
29,760 twenty nine thousand seven hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
29,770 twenty nine thousand seven hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
29,780 twenty nine thousand seven hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
29,790 twenty nine thousand seven hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
29,800 twenty nine thousand eight hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันแปดร้อย
29,810 twenty nine thousand eight hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบ
29,820 twenty nine thousand eight hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบ
29,830 twenty nine thousand eight hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบ
29,840 twenty nine thousand eight hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบ
29,850 twenty nine thousand eight hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
29,860 twenty nine thousand eight hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ
29,870 twenty nine thousand eight hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
29,880 twenty nine thousand eight hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบ
29,890 twenty nine thousand eight hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
29,900 twenty nine thousand nine hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
29,910 twenty nine thousand nine hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบ
29,920 twenty nine thousand nine hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
29,930 twenty nine thousand nine hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบ
29,940 twenty nine thousand nine hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
29,950 twenty nine thousand nine hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
29,960 twenty nine thousand nine hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
29,970 twenty nine thousand nine hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
29,980 twenty nine thousand nine hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
29,990 twenty nine thousand nine hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
30,000 thirty thousand เธอที เธาเซินด์ สามหมื่น
30,010 thirty thousand and ten เธอที เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามหมื่นสิบ

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 29,600 ไปจนถึงเลข 30,010 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 410 ตัวอย่างเช่น 29,600 = twenty nine thousand six hundred (สองหมื่นเก้าพันหกร้อย) , 29,610 = twenty nine thousand six hundred and ten (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ) , 29,620 = twenty nine thousand six hundred and twenty (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 29,630 = twenty nine thousand six hundred and thirty (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ) , 29,640 = twenty nine thousand six hundred and forty (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ)