เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
29,200 ถึง 29,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
29,200 twenty nine thousand two hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันสองร้อย
29,210 twenty nine thousand two hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบ
29,220 twenty nine thousand two hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบ
29,230 twenty nine thousand two hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบ
29,240 twenty nine thousand two hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบ
29,250 twenty nine thousand two hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบ
29,260 twenty nine thousand two hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบ
29,270 twenty nine thousand two hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบ
29,280 twenty nine thousand two hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบ
29,290 twenty nine thousand two hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบ
29,300 twenty nine thousand three hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันสามร้อย
29,310 twenty nine thousand three hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบ
29,320 twenty nine thousand three hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบ
29,330 twenty nine thousand three hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบ
29,340 twenty nine thousand three hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ
29,350 twenty nine thousand three hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบ
29,360 twenty nine thousand three hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบ
29,370 twenty nine thousand three hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
29,380 twenty nine thousand three hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบ
29,390 twenty nine thousand three hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบ
29,400 twenty nine thousand four hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
29,410 twenty nine thousand four hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบ
29,420 twenty nine thousand four hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบ
29,430 twenty nine thousand four hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบ
29,440 twenty nine thousand four hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
29,450 twenty nine thousand four hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบ
29,460 twenty nine thousand four hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบ
29,470 twenty nine thousand four hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
29,480 twenty nine thousand four hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
29,490 twenty nine thousand four hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
29,500 twenty nine thousand five hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันห้าร้อย
29,510 twenty nine thousand five hundred and ten ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบ
29,520 twenty nine thousand five hundred and twenty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบ
29,530 twenty nine thousand five hundred and thirty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบ
29,540 twenty nine thousand five hundred and forty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบ
29,550 twenty nine thousand five hundred and fifty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบ
29,560 twenty nine thousand five hundred and sixty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบ
29,570 twenty nine thousand five hundred and seventy ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
29,580 twenty nine thousand five hundred and eighty ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบ
29,590 twenty nine thousand five hundred and ninety ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบ
29,600 twenty nine thousand six hundred ทเวนที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 29,200 ไปจนถึงเลข 29,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 29,200 = twenty nine thousand two hundred (สองหมื่นเก้าพันสองร้อย) , 29,210 = twenty nine thousand two hundred and ten (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบ) , 29,220 = twenty nine thousand two hundred and twenty (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบ) , 29,230 = twenty nine thousand two hundred and thirty (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบ) , 29,240 = twenty nine thousand two hundred and forty (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบ)