เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
28,000 ถึง 28,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
28,000 twenty eight thousand ทเวนที เอท เธาเซินด์ สองหมื่นแปดพัน
28,010 twenty eight thousand and ten ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นแปดพันสิบ
28,020 twenty eight thousand and twenty ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นแปดพันยี่สิบ
28,030 twenty eight thousand and thirty ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นแปดพันสามสิบ
28,040 twenty eight thousand and forty ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นแปดพันสี่สิบ
28,050 twenty eight thousand and fifty ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นแปดพันห้าสิบ
28,060 twenty eight thousand and sixty ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นแปดพันหกสิบ
28,070 twenty eight thousand and seventy ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
28,080 twenty eight thousand and eighty ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นแปดพันแปดสิบ
28,090 twenty eight thousand and ninety ทเวนที เอท เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นแปดพันเก้าสิบ
28,100 twenty eight thousand one hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
28,110 twenty eight thousand one hundred and ten ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ
28,120 twenty eight thousand one hundred and twenty ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
28,130 twenty eight thousand one hundred and thirty ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
28,140 twenty eight thousand one hundred and forty ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
28,150 twenty eight thousand one hundred and fifty ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
28,160 twenty eight thousand one hundred and sixty ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
28,170 twenty eight thousand one hundred and seventy ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
28,180 twenty eight thousand one hundred and eighty ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
28,190 twenty eight thousand one hundred and ninety ทเวนที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
28,200 twenty eight thousand two hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันสองร้อย
28,210 twenty eight thousand two hundred and ten ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ
28,220 twenty eight thousand two hundred and twenty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
28,230 twenty eight thousand two hundred and thirty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบ
28,240 twenty eight thousand two hundred and forty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
28,250 twenty eight thousand two hundred and fifty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
28,260 twenty eight thousand two hundred and sixty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ
28,270 twenty eight thousand two hundred and seventy ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
28,280 twenty eight thousand two hundred and eighty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบ
28,290 twenty eight thousand two hundred and ninety ทเวนที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ
28,300 twenty eight thousand three hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันสามร้อย
28,310 twenty eight thousand three hundred and ten ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นแปดพันสามร้อยสิบ
28,320 twenty eight thousand three hundred and twenty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบ
28,330 twenty eight thousand three hundred and thirty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบ
28,340 twenty eight thousand three hundred and forty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
28,350 twenty eight thousand three hundred and fifty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบ
28,360 twenty eight thousand three hundred and sixty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบ
28,370 twenty eight thousand three hundred and seventy ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
28,380 twenty eight thousand three hundred and eighty ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
28,390 twenty eight thousand three hundred and ninety ทเวนที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบ
28,400 twenty eight thousand four hundred ทเวนที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นแปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 28,000 ไปจนถึงเลข 28,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 28,000 = twenty eight thousand (สองหมื่นแปดพัน) , 28,010 = twenty eight thousand and ten (สองหมื่นแปดพันสิบ) , 28,020 = twenty eight thousand and twenty (สองหมื่นแปดพันยี่สิบ) , 28,030 = twenty eight thousand and thirty (สองหมื่นแปดพันสามสิบ) , 28,040 = twenty eight thousand and forty (สองหมื่นแปดพันสี่สิบ)