เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
2,800 ถึง 3,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,800 two thousand eight hundred ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองพันแปดร้อย
2,810 two thousand eight hundred and ten ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันแปดร้อยสิบ
2,820 two thousand eight hundred and twenty ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันแปดร้อยยี่สิบ
2,830 two thousand eight hundred and thirty ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันแปดร้อยสามสิบ
2,840 two thousand eight hundred and forty ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันแปดร้อยสี่สิบ
2,850 two thousand eight hundred and fifty ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันแปดร้อยห้าสิบ
2,860 two thousand eight hundred and sixty ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันแปดร้อยหกสิบ
2,870 two thousand eight hundred and seventy ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
2,880 two thousand eight hundred and eighty ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันแปดร้อยแปดสิบ
2,890 two thousand eight hundred and ninety ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันแปดร้อยเก้าสิบ
2,900 two thousand nine hundred ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองพันเก้าร้อย
2,910 two thousand nine hundred and ten ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันเก้าร้อยสิบ
2,920 two thousand nine hundred and twenty ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันเก้าร้อยยี่สิบ
2,930 two thousand nine hundred and thirty ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันเก้าร้อยสามสิบ
2,940 two thousand nine hundred and forty ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันเก้าร้อยสี่สิบ
2,950 two thousand nine hundred and fifty ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันเก้าร้อยห้าสิบ
2,960 two thousand nine hundred and sixty ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันเก้าร้อยหกสิบ
2,970 two thousand nine hundred and seventy ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
2,980 two thousand nine hundred and eighty ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันเก้าร้อยแปดสิบ
2,990 two thousand nine hundred and ninety ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
3,000 three thousand ธรี เธาเซินด์ สามพัน
3,010 three thousand and ten ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เทน สามพันสิบ
3,020 three thousand and twenty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สามพันยี่สิบ
3,030 three thousand and thirty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สามพันสามสิบ
3,040 three thousand and forty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สามพันสี่สิบ
3,050 three thousand and fifty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สามพันห้าสิบ
3,060 three thousand and sixty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สามพันหกสิบ
3,070 three thousand and seventy ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สามพันเจ็ดสิบ
3,080 three thousand and eighty ธรี เธาเซินด์ แอนด์ เอที สามพันแปดสิบ
3,090 three thousand and ninety ธรี เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สามพันเก้าสิบ
3,100 three thousand one hundred ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามพันหนึ่งร้อย
3,110 three thousand one hundred and ten ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สามพันหนึ่งร้อยสิบ
3,120 three thousand one hundred and twenty ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
3,130 three thousand one hundred and thirty ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
3,140 three thousand one hundred and forty ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
3,150 three thousand one hundred and fifty ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
3,160 three thousand one hundred and sixty ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
3,170 three thousand one hundred and seventy ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
3,180 three thousand one hundred and eighty ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
3,190 three thousand one hundred and ninety ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
3,200 three thousand two hundred ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,800 ไปจนถึงเลข 3,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 2,800 = two thousand eight hundred (สองพันแปดร้อย) , 2,810 = two thousand eight hundred and ten (สองพันแปดร้อยสิบ) , 2,820 = two thousand eight hundred and twenty (สองพันแปดร้อยยี่สิบ) , 2,830 = two thousand eight hundred and thirty (สองพันแปดร้อยสามสิบ) , 2,840 = two thousand eight hundred and forty (สองพันแปดร้อยสี่สิบ)