เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
27,600 ถึง 28,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
27,600 twenty seven thousand six hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
27,610 twenty seven thousand six hundred and ten ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบ
27,620 twenty seven thousand six hundred and twenty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ
27,630 twenty seven thousand six hundred and thirty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบ
27,640 twenty seven thousand six hundred and forty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ
27,650 twenty seven thousand six hundred and fifty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบ
27,660 twenty seven thousand six hundred and sixty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบ
27,670 twenty seven thousand six hundred and seventy ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
27,680 twenty seven thousand six hundred and eighty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบ
27,690 twenty seven thousand six hundred and ninety ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบ
27,700 twenty seven thousand seven hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
27,710 twenty seven thousand seven hundred and ten ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
27,720 twenty seven thousand seven hundred and twenty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
27,730 twenty seven thousand seven hundred and thirty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
27,740 twenty seven thousand seven hundred and forty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
27,750 twenty seven thousand seven hundred and fifty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
27,760 twenty seven thousand seven hundred and sixty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
27,770 twenty seven thousand seven hundred and seventy ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
27,780 twenty seven thousand seven hundred and eighty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
27,790 twenty seven thousand seven hundred and ninety ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
27,800 twenty seven thousand eight hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
27,810 twenty seven thousand eight hundred and ten ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบ
27,820 twenty seven thousand eight hundred and twenty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบ
27,830 twenty seven thousand eight hundred and thirty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
27,840 twenty seven thousand eight hundred and forty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบ
27,850 twenty seven thousand eight hundred and fifty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบ
27,860 twenty seven thousand eight hundred and sixty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบ
27,870 twenty seven thousand eight hundred and seventy ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
27,880 twenty seven thousand eight hundred and eighty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบ
27,890 twenty seven thousand eight hundred and ninety ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบ
27,900 twenty seven thousand nine hundred ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
27,910 twenty seven thousand nine hundred and ten ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบ
27,920 twenty seven thousand nine hundred and twenty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบ
27,930 twenty seven thousand nine hundred and thirty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบ
27,940 twenty seven thousand nine hundred and forty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบ
27,950 twenty seven thousand nine hundred and fifty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ
27,960 twenty seven thousand nine hundred and sixty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
27,970 twenty seven thousand nine hundred and seventy ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
27,980 twenty seven thousand nine hundred and eighty ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ
27,990 twenty seven thousand nine hundred and ninety ทเวนที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
28,000 twenty eight thousand ทเวนที เอท เธาเซินด์ สองหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 27,600 ไปจนถึงเลข 28,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 27,600 = twenty seven thousand six hundred (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย) , 27,610 = twenty seven thousand six hundred and ten (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบ) , 27,620 = twenty seven thousand six hundred and twenty (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ) , 27,630 = twenty seven thousand six hundred and thirty (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบ) , 27,640 = twenty seven thousand six hundred and forty (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ)