เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
26,000 ถึง 26,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
26,000 twenty six thousand ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองหมื่นหกพัน
26,010 twenty six thousand and ten ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นหกพันสิบ
26,020 twenty six thousand and twenty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหกพันยี่สิบ
26,030 twenty six thousand and thirty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นหกพันสามสิบ
26,040 twenty six thousand and forty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นหกพันสี่สิบ
26,050 twenty six thousand and fifty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหกพันห้าสิบ
26,060 twenty six thousand and sixty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหกพันหกสิบ
26,070 twenty six thousand and seventy ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหกพันเจ็ดสิบ
26,080 twenty six thousand and eighty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นหกพันแปดสิบ
26,090 twenty six thousand and ninety ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหกพันเก้าสิบ
26,100 twenty six thousand one hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
26,110 twenty six thousand one hundred and ten ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบ
26,120 twenty six thousand one hundred and twenty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
26,130 twenty six thousand one hundred and thirty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบ
26,140 twenty six thousand one hundred and forty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
26,150 twenty six thousand one hundred and fifty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
26,160 twenty six thousand one hundred and sixty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบ
26,170 twenty six thousand one hundred and seventy ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
26,180 twenty six thousand one hundred and eighty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
26,190 twenty six thousand one hundred and ninety ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
26,200 twenty six thousand two hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นหกพันสองร้อย
26,210 twenty six thousand two hundred and ten ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหกพันสองร้อยสิบ
26,220 twenty six thousand two hundred and twenty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบ
26,230 twenty six thousand two hundred and thirty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบ
26,240 twenty six thousand two hundred and forty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบ
26,250 twenty six thousand two hundred and fifty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
26,260 twenty six thousand two hundred and sixty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบ
26,270 twenty six thousand two hundred and seventy ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบ
26,280 twenty six thousand two hundred and eighty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบ
26,290 twenty six thousand two hundred and ninety ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบ
26,300 twenty six thousand three hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นหกพันสามร้อย
26,310 twenty six thousand three hundred and ten ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหกพันสามร้อยสิบ
26,320 twenty six thousand three hundred and twenty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบ
26,330 twenty six thousand three hundred and thirty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบ
26,340 twenty six thousand three hundred and forty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบ
26,350 twenty six thousand three hundred and fifty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบ
26,360 twenty six thousand three hundred and sixty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ
26,370 twenty six thousand three hundred and seventy ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบ
26,380 twenty six thousand three hundred and eighty ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบ
26,390 twenty six thousand three hundred and ninety ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบ
26,400 twenty six thousand four hundred ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นหกพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 26,000 ไปจนถึงเลข 26,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 26,000 = twenty six thousand (สองหมื่นหกพัน) , 26,010 = twenty six thousand and ten (สองหมื่นหกพันสิบ) , 26,020 = twenty six thousand and twenty (สองหมื่นหกพันยี่สิบ) , 26,030 = twenty six thousand and thirty (สองหมื่นหกพันสามสิบ) , 26,040 = twenty six thousand and forty (สองหมื่นหกพันสี่สิบ)