เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
25,600 ถึง 26,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
25,600 twenty five thousand six hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันหกร้อย
25,610 twenty five thousand six hundred and ten ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบ
25,620 twenty five thousand six hundred and twenty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบ
25,630 twenty five thousand six hundred and thirty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ
25,640 twenty five thousand six hundred and forty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบ
25,650 twenty five thousand six hundred and fifty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบ
25,660 twenty five thousand six hundred and sixty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ
25,670 twenty five thousand six hundred and seventy ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
25,680 twenty five thousand six hundred and eighty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบ
25,690 twenty five thousand six hundred and ninety ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบ
25,700 twenty five thousand seven hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
25,710 twenty five thousand seven hundred and ten ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบ
25,720 twenty five thousand seven hundred and twenty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
25,730 twenty five thousand seven hundred and thirty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
25,740 twenty five thousand seven hundred and forty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
25,750 twenty five thousand seven hundred and fifty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
25,760 twenty five thousand seven hundred and sixty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
25,770 twenty five thousand seven hundred and seventy ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
25,780 twenty five thousand seven hundred and eighty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
25,790 twenty five thousand seven hundred and ninety ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
25,800 twenty five thousand eight hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันแปดร้อย
25,810 twenty five thousand eight hundred and ten ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบ
25,820 twenty five thousand eight hundred and twenty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบ
25,830 twenty five thousand eight hundred and thirty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบ
25,840 twenty five thousand eight hundred and forty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบ
25,850 twenty five thousand eight hundred and fifty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบ
25,860 twenty five thousand eight hundred and sixty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบ
25,870 twenty five thousand eight hundred and seventy ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
25,880 twenty five thousand eight hundred and eighty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบ
25,890 twenty five thousand eight hundred and ninety ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
25,900 twenty five thousand nine hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันเก้าร้อย
25,910 twenty five thousand nine hundred and ten ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบ
25,920 twenty five thousand nine hundred and twenty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
25,930 twenty five thousand nine hundred and thirty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบ
25,940 twenty five thousand nine hundred and forty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
25,950 twenty five thousand nine hundred and fifty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
25,960 twenty five thousand nine hundred and sixty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบ
25,970 twenty five thousand nine hundred and seventy ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
25,980 twenty five thousand nine hundred and eighty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
25,990 twenty five thousand nine hundred and ninety ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
26,000 twenty six thousand ทเวนที ซิคซ์ เธาเซินด์ สองหมื่นหกพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 25,600 ไปจนถึงเลข 26,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 25,600 = twenty five thousand six hundred (สองหมื่นห้าพันหกร้อย) , 25,610 = twenty five thousand six hundred and ten (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบ) , 25,620 = twenty five thousand six hundred and twenty (สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 25,630 = twenty five thousand six hundred and thirty (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ) , 25,640 = twenty five thousand six hundred and forty (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบ)