เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
24,800 ถึง 25,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
24,800 twenty four thousand eight hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันแปดร้อย
24,810 twenty four thousand eight hundred and ten ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบ
24,820 twenty four thousand eight hundred and twenty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบ
24,830 twenty four thousand eight hundred and thirty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบ
24,840 twenty four thousand eight hundred and forty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบ
24,850 twenty four thousand eight hundred and fifty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบ
24,860 twenty four thousand eight hundred and sixty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบ
24,870 twenty four thousand eight hundred and seventy ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบ
24,880 twenty four thousand eight hundred and eighty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบ
24,890 twenty four thousand eight hundred and ninety ทเวนที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบ
24,900 twenty four thousand nine hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันเก้าร้อย
24,910 twenty four thousand nine hundred and ten ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบ
24,920 twenty four thousand nine hundred and twenty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
24,930 twenty four thousand nine hundred and thirty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบ
24,940 twenty four thousand nine hundred and forty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบ
24,950 twenty four thousand nine hundred and fifty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบ
24,960 twenty four thousand nine hundred and sixty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบ
24,970 twenty four thousand nine hundred and seventy ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
24,980 twenty four thousand nine hundred and eighty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบ
24,990 twenty four thousand nine hundred and ninety ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
25,000 twenty five thousand ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ สองหมื่นห้าพัน
25,010 twenty five thousand and ten ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นห้าพันสิบ
25,020 twenty five thousand and twenty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นห้าพันยี่สิบ
25,030 twenty five thousand and thirty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นห้าพันสามสิบ
25,040 twenty five thousand and forty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นห้าพันสี่สิบ
25,050 twenty five thousand and fifty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าพันห้าสิบ
25,060 twenty five thousand and sixty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นห้าพันหกสิบ
25,070 twenty five thousand and seventy ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ
25,080 twenty five thousand and eighty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นห้าพันแปดสิบ
25,090 twenty five thousand and ninety ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นห้าพันเก้าสิบ
25,100 twenty five thousand one hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
25,110 twenty five thousand one hundred and ten ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบ
25,120 twenty five thousand one hundred and twenty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
25,130 twenty five thousand one hundred and thirty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
25,140 twenty five thousand one hundred and forty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
25,150 twenty five thousand one hundred and fifty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
25,160 twenty five thousand one hundred and sixty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
25,170 twenty five thousand one hundred and seventy ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
25,180 twenty five thousand one hundred and eighty ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
25,190 twenty five thousand one hundred and ninety ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
25,200 twenty five thousand two hundred ทเวนที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นห้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 24,800 ไปจนถึงเลข 25,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 24,800 = twenty four thousand eight hundred (สองหมื่นสี่พันแปดร้อย) , 24,810 = twenty four thousand eight hundred and ten (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบ) , 24,820 = twenty four thousand eight hundred and twenty (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบ) , 24,830 = twenty four thousand eight hundred and thirty (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบ) , 24,840 = twenty four thousand eight hundred and forty (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบ)