เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
24,000 ถึง 24,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
24,000 twenty four thousand ทเวนที โฟ เธาเซินด์ สองหมื่นสี่พัน
24,010 twenty four thousand and ten ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นสี่พันสิบ
24,020 twenty four thousand and twenty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสี่พันยี่สิบ
24,030 twenty four thousand and thirty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นสี่พันสามสิบ
24,040 twenty four thousand and forty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่พันสี่สิบ
24,050 twenty four thousand and fifty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสี่พันห้าสิบ
24,060 twenty four thousand and sixty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสี่พันหกสิบ
24,070 twenty four thousand and seventy ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบ
24,080 twenty four thousand and eighty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นสี่พันแปดสิบ
24,090 twenty four thousand and ninety ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสี่พันเก้าสิบ
24,100 twenty four thousand one hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
24,110 twenty four thousand one hundred and ten ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบ
24,120 twenty four thousand one hundred and twenty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
24,130 twenty four thousand one hundred and thirty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบ
24,140 twenty four thousand one hundred and forty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ
24,150 twenty four thousand one hundred and fifty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ
24,160 twenty four thousand one hundred and sixty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ
24,170 twenty four thousand one hundred and seventy ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
24,180 twenty four thousand one hundred and eighty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ
24,190 twenty four thousand one hundred and ninety ทเวนที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
24,200 twenty four thousand two hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันสองร้อย
24,210 twenty four thousand two hundred and ten ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบ
24,220 twenty four thousand two hundred and twenty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบ
24,230 twenty four thousand two hundred and thirty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบ
24,240 twenty four thousand two hundred and forty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบ
24,250 twenty four thousand two hundred and fifty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบ
24,260 twenty four thousand two hundred and sixty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบ
24,270 twenty four thousand two hundred and seventy ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
24,280 twenty four thousand two hundred and eighty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบ
24,290 twenty four thousand two hundred and ninety ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบ
24,300 twenty four thousand three hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันสามร้อย
24,310 twenty four thousand three hundred and ten ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบ
24,320 twenty four thousand three hundred and twenty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบ
24,330 twenty four thousand three hundred and thirty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบ
24,340 twenty four thousand three hundred and forty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบ
24,350 twenty four thousand three hundred and fifty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบ
24,360 twenty four thousand three hundred and sixty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบ
24,370 twenty four thousand three hundred and seventy ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
24,380 twenty four thousand three hundred and eighty ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ
24,390 twenty four thousand three hundred and ninety ทเวนที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบ
24,400 twenty four thousand four hundred ทเวนที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสี่พันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 24,000 ไปจนถึงเลข 24,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 24,000 = twenty four thousand (สองหมื่นสี่พัน) , 24,010 = twenty four thousand and ten (สองหมื่นสี่พันสิบ) , 24,020 = twenty four thousand and twenty (สองหมื่นสี่พันยี่สิบ) , 24,030 = twenty four thousand and thirty (สองหมื่นสี่พันสามสิบ) , 24,040 = twenty four thousand and forty (สองหมื่นสี่พันสี่สิบ)