เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
2,400 ถึง 2,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,400 two thousand four hundred ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองพันสี่ร้อย
2,410 two thousand four hundred and ten ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันสี่ร้อยสิบ
2,420 two thousand four hundred and twenty ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันสี่ร้อยยี่สิบ
2,430 two thousand four hundred and thirty ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันสี่ร้อยสามสิบ
2,440 two thousand four hundred and forty ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันสี่ร้อยสี่สิบ
2,450 two thousand four hundred and fifty ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันสี่ร้อยห้าสิบ
2,460 two thousand four hundred and sixty ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันสี่ร้อยหกสิบ
2,470 two thousand four hundred and seventy ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
2,480 two thousand four hundred and eighty ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันสี่ร้อยแปดสิบ
2,490 two thousand four hundred and ninety ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันสี่ร้อยเก้าสิบ
2,500 two thousand five hundred ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองพันห้าร้อย
2,510 two thousand five hundred and ten ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันห้าร้อยสิบ
2,520 two thousand five hundred and twenty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันห้าร้อยยี่สิบ
2,530 two thousand five hundred and thirty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันห้าร้อยสามสิบ
2,540 two thousand five hundred and forty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันห้าร้อยสี่สิบ
2,550 two thousand five hundred and fifty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันห้าร้อยห้าสิบ
2,560 two thousand five hundred and sixty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันห้าร้อยหกสิบ
2,570 two thousand five hundred and seventy ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
2,580 two thousand five hundred and eighty ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันห้าร้อยแปดสิบ
2,590 two thousand five hundred and ninety ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันห้าร้อยเก้าสิบ
2,600 two thousand six hundred ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองพันหกร้อย
2,610 two thousand six hundred and ten ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันหกร้อยสิบ
2,620 two thousand six hundred and twenty ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันหกร้อยยี่สิบ
2,630 two thousand six hundred and thirty ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันหกร้อยสามสิบ
2,640 two thousand six hundred and forty ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันหกร้อยสี่สิบ
2,650 two thousand six hundred and fifty ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันหกร้อยห้าสิบ
2,660 two thousand six hundred and sixty ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันหกร้อยหกสิบ
2,670 two thousand six hundred and seventy ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันหกร้อยเจ็ดสิบ
2,680 two thousand six hundred and eighty ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันหกร้อยแปดสิบ
2,690 two thousand six hundred and ninety ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันหกร้อยเก้าสิบ
2,700 two thousand seven hundred ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองพันเจ็ดร้อย
2,710 two thousand seven hundred and ten ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองพันเจ็ดร้อยสิบ
2,720 two thousand seven hundred and twenty ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
2,730 two thousand seven hundred and thirty ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองพันเจ็ดร้อยสามสิบ
2,740 two thousand seven hundred and forty ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
2,750 two thousand seven hundred and fifty ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
2,760 two thousand seven hundred and sixty ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองพันเจ็ดร้อยหกสิบ
2,770 two thousand seven hundred and seventy ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
2,780 two thousand seven hundred and eighty ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
2,790 two thousand seven hundred and ninety ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
2,800 two thousand eight hundred ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองพันแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,400 ไปจนถึงเลข 2,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 2,400 = two thousand four hundred (สองพันสี่ร้อย) , 2,410 = two thousand four hundred and ten (สองพันสี่ร้อยสิบ) , 2,420 = two thousand four hundred and twenty (สองพันสี่ร้อยยี่สิบ) , 2,430 = two thousand four hundred and thirty (สองพันสี่ร้อยสามสิบ) , 2,440 = two thousand four hundred and forty (สองพันสี่ร้อยสี่สิบ)