เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
22,000 ถึง 22,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
22,000 twenty two thousand ทเวนที ทู เธาเซินด์ สองหมื่นสองพัน
22,010 twenty two thousand and ten ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นสองพันสิบ
22,020 twenty two thousand and twenty ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสองพันยี่สิบ
22,030 twenty two thousand and thirty ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นสองพันสามสิบ
22,040 twenty two thousand and forty ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นสองพันสี่สิบ
22,050 twenty two thousand and fifty ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสองพันห้าสิบ
22,060 twenty two thousand and sixty ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสองพันหกสิบ
22,070 twenty two thousand and seventy ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสองพันเจ็ดสิบ
22,080 twenty two thousand and eighty ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นสองพันแปดสิบ
22,090 twenty two thousand and ninety ทเวนที ทู เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสองพันเก้าสิบ
22,100 twenty two thousand one hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
22,110 twenty two thousand one hundred and ten ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
22,120 twenty two thousand one hundred and twenty ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
22,130 twenty two thousand one hundred and thirty ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
22,140 twenty two thousand one hundred and forty ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
22,150 twenty two thousand one hundred and fifty ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
22,160 twenty two thousand one hundred and sixty ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
22,170 twenty two thousand one hundred and seventy ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
22,180 twenty two thousand one hundred and eighty ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
22,190 twenty two thousand one hundred and ninety ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
22,200 twenty two thousand two hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นสองพันสองร้อย
22,210 twenty two thousand two hundred and ten ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสองพันสองร้อยสิบ
22,220 twenty two thousand two hundred and twenty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ
22,230 twenty two thousand two hundred and thirty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
22,240 twenty two thousand two hundred and forty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ
22,250 twenty two thousand two hundred and fifty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
22,260 twenty two thousand two hundred and sixty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ
22,270 twenty two thousand two hundred and seventy ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
22,280 twenty two thousand two hundred and eighty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบ
22,290 twenty two thousand two hundred and ninety ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
22,300 twenty two thousand three hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นสองพันสามร้อย
22,310 twenty two thousand three hundred and ten ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบ
22,320 twenty two thousand three hundred and twenty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบ
22,330 twenty two thousand three hundred and thirty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
22,340 twenty two thousand three hundred and forty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
22,350 twenty two thousand three hundred and fifty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบ
22,360 twenty two thousand three hundred and sixty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ
22,370 twenty two thousand three hundred and seventy ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
22,380 twenty two thousand three hundred and eighty ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
22,390 twenty two thousand three hundred and ninety ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
22,400 twenty two thousand four hundred ทเวนที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นสองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 22,000 ไปจนถึงเลข 22,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 22,000 = twenty two thousand (สองหมื่นสองพัน) , 22,010 = twenty two thousand and ten (สองหมื่นสองพันสิบ) , 22,020 = twenty two thousand and twenty (สองหมื่นสองพันยี่สิบ) , 22,030 = twenty two thousand and thirty (สองหมื่นสองพันสามสิบ) , 22,040 = twenty two thousand and forty (สองหมื่นสองพันสี่สิบ)