เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
21,600 ถึง 22,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
21,600 twenty one thousand six hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
21,610 twenty one thousand six hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ
21,620 twenty one thousand six hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
21,630 twenty one thousand six hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
21,640 twenty one thousand six hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
21,650 twenty one thousand six hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ
21,660 twenty one thousand six hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบ
21,670 twenty one thousand six hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
21,680 twenty one thousand six hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ
21,690 twenty one thousand six hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
21,700 twenty one thousand seven hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
21,710 twenty one thousand seven hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ
21,720 twenty one thousand seven hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
21,730 twenty one thousand seven hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
21,740 twenty one thousand seven hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
21,750 twenty one thousand seven hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
21,760 twenty one thousand seven hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ
21,770 twenty one thousand seven hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
21,780 twenty one thousand seven hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
21,790 twenty one thousand seven hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
21,800 twenty one thousand eight hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
21,810 twenty one thousand eight hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบ
21,820 twenty one thousand eight hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
21,830 twenty one thousand eight hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
21,840 twenty one thousand eight hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
21,850 twenty one thousand eight hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ
21,860 twenty one thousand eight hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
21,870 twenty one thousand eight hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
21,880 twenty one thousand eight hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
21,890 twenty one thousand eight hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
21,900 twenty one thousand nine hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
21,910 twenty one thousand nine hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
21,920 twenty one thousand nine hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
21,930 twenty one thousand nine hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
21,940 twenty one thousand nine hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
21,950 twenty one thousand nine hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
21,960 twenty one thousand nine hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
21,970 twenty one thousand nine hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
21,980 twenty one thousand nine hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
21,990 twenty one thousand nine hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
22,000 twenty two thousand ทเวนที ทู เธาเซินด์ สองหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 21,600 ไปจนถึงเลข 22,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 21,600 = twenty one thousand six hundred (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย) , 21,610 = twenty one thousand six hundred and ten (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบ) , 21,620 = twenty one thousand six hundred and twenty (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ) , 21,630 = twenty one thousand six hundred and thirty (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) , 21,640 = twenty one thousand six hundred and forty (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ)