เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
21,200 ถึง 21,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
21,200 twenty one thousand two hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
21,210 twenty one thousand two hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบ
21,220 twenty one thousand two hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
21,230 twenty one thousand two hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
21,240 twenty one thousand two hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
21,250 twenty one thousand two hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ
21,260 twenty one thousand two hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบ
21,270 twenty one thousand two hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ
21,280 twenty one thousand two hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
21,290 twenty one thousand two hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ
21,300 twenty one thousand three hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
21,310 twenty one thousand three hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบ
21,320 twenty one thousand three hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
21,330 twenty one thousand three hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบ
21,340 twenty one thousand three hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ
21,350 twenty one thousand three hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ
21,360 twenty one thousand three hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
21,370 twenty one thousand three hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
21,380 twenty one thousand three hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
21,390 twenty one thousand three hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
21,400 twenty one thousand four hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
21,410 twenty one thousand four hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
21,420 twenty one thousand four hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ
21,430 twenty one thousand four hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
21,440 twenty one thousand four hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ
21,450 twenty one thousand four hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
21,460 twenty one thousand four hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ
21,470 twenty one thousand four hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
21,480 twenty one thousand four hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบ
21,490 twenty one thousand four hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ
21,500 twenty one thousand five hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
21,510 twenty one thousand five hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบ
21,520 twenty one thousand five hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
21,530 twenty one thousand five hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
21,540 twenty one thousand five hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ
21,550 twenty one thousand five hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ
21,560 twenty one thousand five hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ
21,570 twenty one thousand five hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
21,580 twenty one thousand five hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ
21,590 twenty one thousand five hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
21,600 twenty one thousand six hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 21,200 ไปจนถึงเลข 21,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 21,200 = twenty one thousand two hundred (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย) , 21,210 = twenty one thousand two hundred and ten (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบ) , 21,220 = twenty one thousand two hundred and twenty (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ) , 21,230 = twenty one thousand two hundred and thirty (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบ) , 21,240 = twenty one thousand two hundred and forty (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ)