เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
20,800 ถึง 21,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
20,800 twenty thousand eight hundred ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สองหมื่นแปดร้อย
20,810 twenty thousand eight hundred and ten ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นแปดร้อยสิบ
20,820 twenty thousand eight hundred and twenty ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นแปดร้อยยี่สิบ
20,830 twenty thousand eight hundred and thirty ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นแปดร้อยสามสิบ
20,840 twenty thousand eight hundred and forty ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบ
20,850 twenty thousand eight hundred and fifty ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบ
20,860 twenty thousand eight hundred and sixty ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นแปดร้อยหกสิบ
20,870 twenty thousand eight hundred and seventy ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบ
20,880 twenty thousand eight hundred and eighty ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นแปดร้อยแปดสิบ
20,890 twenty thousand eight hundred and ninety ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบ
20,900 twenty thousand nine hundred ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สองหมื่นเก้าร้อย
20,910 twenty thousand nine hundred and ten ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นเก้าร้อยสิบ
20,920 twenty thousand nine hundred and twenty ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบ
20,930 twenty thousand nine hundred and thirty ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นเก้าร้อยสามสิบ
20,940 twenty thousand nine hundred and forty ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบ
20,950 twenty thousand nine hundred and fifty ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบ
20,960 twenty thousand nine hundred and sixty ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นเก้าร้อยหกสิบ
20,970 twenty thousand nine hundred and seventy ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ
20,980 twenty thousand nine hundred and eighty ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบ
20,990 twenty thousand nine hundred and ninety ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ
21,000 twenty one thousand ทเวนที วัน เธาเซินด์ สองหมื่นหนึ่งพัน
21,010 twenty one thousand and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันสิบ
21,020 twenty one thousand and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ
21,030 twenty one thousand and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
21,040 twenty one thousand and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
21,050 twenty one thousand and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบ
21,060 twenty one thousand and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันหกสิบ
21,070 twenty one thousand and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
21,080 twenty one thousand and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบ
21,090 twenty one thousand and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ
21,100 twenty one thousand one hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
21,110 twenty one thousand one hundred and ten ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ
21,120 twenty one thousand one hundred and twenty ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
21,130 twenty one thousand one hundred and thirty ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ
21,140 twenty one thousand one hundred and forty ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
21,150 twenty one thousand one hundred and fifty ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
21,160 twenty one thousand one hundred and sixty ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบ
21,170 twenty one thousand one hundred and seventy ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
21,180 twenty one thousand one hundred and eighty ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
21,190 twenty one thousand one hundred and ninety ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
21,200 twenty one thousand two hundred ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 20,800 ไปจนถึงเลข 21,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 20,800 = twenty thousand eight hundred (สองหมื่นแปดร้อย) , 20,810 = twenty thousand eight hundred and ten (สองหมื่นแปดร้อยสิบ) , 20,820 = twenty thousand eight hundred and twenty (สองหมื่นแปดร้อยยี่สิบ) , 20,830 = twenty thousand eight hundred and thirty (สองหมื่นแปดร้อยสามสิบ) , 20,840 = twenty thousand eight hundred and forty (สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบ)