เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
19,600 ถึง 20,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
19,600 nineteen thousand six hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย
19,610 nineteen thousand six hundred and ten ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ
19,620 nineteen thousand six hundred and twenty ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ
19,630 nineteen thousand six hundred and thirty ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ
19,640 nineteen thousand six hundred and forty ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ
19,650 nineteen thousand six hundred and fifty ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบ
19,660 nineteen thousand six hundred and sixty ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบ
19,670 nineteen thousand six hundred and seventy ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
19,680 nineteen thousand six hundred and eighty ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบ
19,690 nineteen thousand six hundred and ninety ไนนทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
19,700 nineteen thousand seven hundred ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
19,710 nineteen thousand seven hundred and ten ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบ
19,720 nineteen thousand seven hundred and twenty ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
19,730 nineteen thousand seven hundred and thirty ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
19,740 nineteen thousand seven hundred and forty ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
19,750 nineteen thousand seven hundred and fifty ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
19,760 nineteen thousand seven hundred and sixty ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
19,770 nineteen thousand seven hundred and seventy ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
19,780 nineteen thousand seven hundred and eighty ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
19,790 nineteen thousand seven hundred and ninety ไนนทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
19,800 nineteen thousand eight hundred ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อย
19,810 nineteen thousand eight hundred and ten ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบ
19,820 nineteen thousand eight hundred and twenty ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบ
19,830 nineteen thousand eight hundred and thirty ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบ
19,840 nineteen thousand eight hundred and forty ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบ
19,850 nineteen thousand eight hundred and fifty ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ
19,860 nineteen thousand eight hundred and sixty ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ
19,870 nineteen thousand eight hundred and seventy ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
19,880 nineteen thousand eight hundred and eighty ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบ
19,890 nineteen thousand eight hundred and ninety ไนนทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
19,900 nineteen thousand nine hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
19,910 nineteen thousand nine hundred and ten ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบ
19,920 nineteen thousand nine hundred and twenty ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
19,930 nineteen thousand nine hundred and thirty ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบ
19,940 nineteen thousand nine hundred and forty ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
19,950 nineteen thousand nine hundred and fifty ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
19,960 nineteen thousand nine hundred and sixty ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
19,970 nineteen thousand nine hundred and seventy ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
19,980 nineteen thousand nine hundred and eighty ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
19,990 nineteen thousand nine hundred and ninety ไนนทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
20,000 twenty thousand ทเวนที เธาเซินด์ สองหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 19,600 ไปจนถึงเลข 20,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 19,600 = nineteen thousand six hundred (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย) , 19,610 = nineteen thousand six hundred and ten (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบ) , 19,620 = nineteen thousand six hundred and twenty (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 19,630 = nineteen thousand six hundred and thirty (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ) , 19,640 = nineteen thousand six hundred and forty (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบ)