เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
18,800 ถึง 19,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
18,800 eighteen thousand eight hundred เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อย
18,810 eighteen thousand eight hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบ
18,820 eighteen thousand eight hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบ
18,830 eighteen thousand eight hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบ
18,840 eighteen thousand eight hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบ
18,850 eighteen thousand eight hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ
18,860 eighteen thousand eight hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบ
18,870 eighteen thousand eight hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
18,880 eighteen thousand eight hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ
18,890 eighteen thousand eight hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบ
18,900 eighteen thousand nine hundred เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย
18,910 eighteen thousand nine hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบ
18,920 eighteen thousand nine hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบ
18,930 eighteen thousand nine hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบ
18,940 eighteen thousand nine hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบ
18,950 eighteen thousand nine hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบ
18,960 eighteen thousand nine hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบ
18,970 eighteen thousand nine hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
18,980 eighteen thousand nine hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบ
18,990 eighteen thousand nine hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
19,000 nineteen thousand ไนนทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นเก้าพัน
19,010 nineteen thousand and ten ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าพันสิบ
19,020 nineteen thousand and twenty ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบ
19,030 nineteen thousand and thirty ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบ
19,040 nineteen thousand and forty ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบ
19,050 nineteen thousand and fifty ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบ
19,060 nineteen thousand and sixty ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันหกสิบ
19,070 nineteen thousand and seventy ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบ
19,080 nineteen thousand and eighty ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบ
19,090 nineteen thousand and ninety ไนนทีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าสิบ
19,100 nineteen thousand one hundred ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
19,110 nineteen thousand one hundred and ten ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบ
19,120 nineteen thousand one hundred and twenty ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
19,130 nineteen thousand one hundred and thirty ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
19,140 nineteen thousand one hundred and forty ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
19,150 nineteen thousand one hundred and fifty ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
19,160 nineteen thousand one hundred and sixty ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
19,170 nineteen thousand one hundred and seventy ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
19,180 nineteen thousand one hundred and eighty ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
19,190 nineteen thousand one hundred and ninety ไนนทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
19,200 nineteen thousand two hundred ไนนทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 18,800 ไปจนถึงเลข 19,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 18,800 = eighteen thousand eight hundred (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อย) , 18,810 = eighteen thousand eight hundred and ten (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบ) , 18,820 = eighteen thousand eight hundred and twenty (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบ) , 18,830 = eighteen thousand eight hundred and thirty (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบ) , 18,840 = eighteen thousand eight hundred and forty (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบ)