เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
18,400 ถึง 18,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
18,400 eighteen thousand four hundred เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย
18,410 eighteen thousand four hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบ
18,420 eighteen thousand four hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบ
18,430 eighteen thousand four hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบ
18,440 eighteen thousand four hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบ
18,450 eighteen thousand four hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบ
18,460 eighteen thousand four hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบ
18,470 eighteen thousand four hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
18,480 eighteen thousand four hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบ
18,490 eighteen thousand four hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบ
18,500 eighteen thousand five hundred เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อย
18,510 eighteen thousand five hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบ
18,520 eighteen thousand five hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ
18,530 eighteen thousand five hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบ
18,540 eighteen thousand five hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบ
18,550 eighteen thousand five hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบ
18,560 eighteen thousand five hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบ
18,570 eighteen thousand five hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
18,580 eighteen thousand five hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบ
18,590 eighteen thousand five hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบ
18,600 eighteen thousand six hundred เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อย
18,610 eighteen thousand six hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบ
18,620 eighteen thousand six hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบ
18,630 eighteen thousand six hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบ
18,640 eighteen thousand six hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบ
18,650 eighteen thousand six hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบ
18,660 eighteen thousand six hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบ
18,670 eighteen thousand six hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
18,680 eighteen thousand six hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบ
18,690 eighteen thousand six hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบ
18,700 eighteen thousand seven hundred เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
18,710 eighteen thousand seven hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบ
18,720 eighteen thousand seven hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
18,730 eighteen thousand seven hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
18,740 eighteen thousand seven hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
18,750 eighteen thousand seven hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
18,760 eighteen thousand seven hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
18,770 eighteen thousand seven hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
18,780 eighteen thousand seven hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
18,790 eighteen thousand seven hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
18,800 eighteen thousand eight hundred เอททีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 18,400 ไปจนถึงเลข 18,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 18,400 = eighteen thousand four hundred (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย) , 18,410 = eighteen thousand four hundred and ten (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบ) , 18,420 = eighteen thousand four hundred and twenty (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบ) , 18,430 = eighteen thousand four hundred and thirty (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบ) , 18,440 = eighteen thousand four hundred and forty (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบ)