เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
18,000 ถึง 18,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
18,000 eighteen thousand เอททีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นแปดพัน
18,010 eighteen thousand and ten เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันสิบ
18,020 eighteen thousand and twenty เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบ
18,030 eighteen thousand and thirty เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบ
18,040 eighteen thousand and forty เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบ
18,050 eighteen thousand and fifty เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบ
18,060 eighteen thousand and sixty เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบ
18,070 eighteen thousand and seventy เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
18,080 eighteen thousand and eighty เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบ
18,090 eighteen thousand and ninety เอททีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบ
18,100 eighteen thousand one hundred เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
18,110 eighteen thousand one hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ
18,120 eighteen thousand one hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
18,130 eighteen thousand one hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
18,140 eighteen thousand one hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
18,150 eighteen thousand one hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
18,160 eighteen thousand one hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
18,170 eighteen thousand one hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
18,180 eighteen thousand one hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
18,190 eighteen thousand one hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
18,200 eighteen thousand two hundred เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อย
18,210 eighteen thousand two hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ
18,220 eighteen thousand two hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
18,230 eighteen thousand two hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบ
18,240 eighteen thousand two hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
18,250 eighteen thousand two hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
18,260 eighteen thousand two hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ
18,270 eighteen thousand two hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
18,280 eighteen thousand two hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบ
18,290 eighteen thousand two hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบ
18,300 eighteen thousand three hundred เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อย
18,310 eighteen thousand three hundred and ten เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบ
18,320 eighteen thousand three hundred and twenty เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบ
18,330 eighteen thousand three hundred and thirty เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบ
18,340 eighteen thousand three hundred and forty เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ
18,350 eighteen thousand three hundred and fifty เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบ
18,360 eighteen thousand three hundred and sixty เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบ
18,370 eighteen thousand three hundred and seventy เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
18,380 eighteen thousand three hundred and eighty เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
18,390 eighteen thousand three hundred and ninety เอททีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบ
18,400 eighteen thousand four hundred เอททีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 18,000 ไปจนถึงเลข 18,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 18,000 = eighteen thousand (หนึ่งหมื่นแปดพัน) , 18,010 = eighteen thousand and ten (หนึ่งหมื่นแปดพันสิบ) , 18,020 = eighteen thousand and twenty (หนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบ) , 18,030 = eighteen thousand and thirty (หนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบ) , 18,040 = eighteen thousand and forty (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่สิบ)