เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
17,600 ถึง 18,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
17,600 seventeen thousand six hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
17,610 seventeen thousand six hundred and ten เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบ
17,620 seventeen thousand six hundred and twenty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ
17,630 seventeen thousand six hundred and thirty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบ
17,640 seventeen thousand six hundred and forty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ
17,650 seventeen thousand six hundred and fifty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบ
17,660 seventeen thousand six hundred and sixty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบ
17,670 seventeen thousand six hundred and seventy เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
17,680 seventeen thousand six hundred and eighty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบ
17,690 seventeen thousand six hundred and ninety เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบ
17,700 seventeen thousand seven hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
17,710 seventeen thousand seven hundred and ten เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
17,720 seventeen thousand seven hundred and twenty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
17,730 seventeen thousand seven hundred and thirty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
17,740 seventeen thousand seven hundred and forty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
17,750 seventeen thousand seven hundred and fifty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
17,760 seventeen thousand seven hundred and sixty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
17,770 seventeen thousand seven hundred and seventy เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
17,780 seventeen thousand seven hundred and eighty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
17,790 seventeen thousand seven hundred and ninety เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
17,800 seventeen thousand eight hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
17,810 seventeen thousand eight hundred and ten เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบ
17,820 seventeen thousand eight hundred and twenty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบ
17,830 seventeen thousand eight hundred and thirty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
17,840 seventeen thousand eight hundred and forty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบ
17,850 seventeen thousand eight hundred and fifty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบ
17,860 seventeen thousand eight hundred and sixty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบ
17,870 seventeen thousand eight hundred and seventy เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
17,880 seventeen thousand eight hundred and eighty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบ
17,890 seventeen thousand eight hundred and ninety เซฟเวินทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบ
17,900 seventeen thousand nine hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
17,910 seventeen thousand nine hundred and ten เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบ
17,920 seventeen thousand nine hundred and twenty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบ
17,930 seventeen thousand nine hundred and thirty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบ
17,940 seventeen thousand nine hundred and forty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบ
17,950 seventeen thousand nine hundred and fifty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ
17,960 seventeen thousand nine hundred and sixty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
17,970 seventeen thousand nine hundred and seventy เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
17,980 seventeen thousand nine hundred and eighty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ
17,990 seventeen thousand nine hundred and ninety เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
18,000 eighteen thousand เอททีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 17,600 ไปจนถึงเลข 18,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 17,600 = seventeen thousand six hundred (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อย) , 17,610 = seventeen thousand six hundred and ten (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบ) , 17,620 = seventeen thousand six hundred and twenty (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบ) , 17,630 = seventeen thousand six hundred and thirty (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบ) , 17,640 = seventeen thousand six hundred and forty (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบ)