เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
16,800 ถึง 17,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
16,800 sixteen thousand eight hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย
16,810 sixteen thousand eight hundred and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบ
16,820 sixteen thousand eight hundred and twenty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ
16,830 sixteen thousand eight hundred and thirty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบ
16,840 sixteen thousand eight hundred and forty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบ
16,850 sixteen thousand eight hundred and fifty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบ
16,860 sixteen thousand eight hundred and sixty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบ
16,870 sixteen thousand eight hundred and seventy ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
16,880 sixteen thousand eight hundred and eighty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบ
16,890 sixteen thousand eight hundred and ninety ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบ
16,900 sixteen thousand nine hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อย
16,910 sixteen thousand nine hundred and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบ
16,920 sixteen thousand nine hundred and twenty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบ
16,930 sixteen thousand nine hundred and thirty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบ
16,940 sixteen thousand nine hundred and forty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบ
16,950 sixteen thousand nine hundred and fifty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบ
16,960 sixteen thousand nine hundred and sixty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบ
16,970 sixteen thousand nine hundred and seventy ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
16,980 sixteen thousand nine hundred and eighty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบ
16,990 sixteen thousand nine hundred and ninety ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบ
17,000 seventeen thousand เซฟเวินทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
17,010 seventeen thousand and ten เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสิบ
17,020 seventeen thousand and twenty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบ
17,030 seventeen thousand and thirty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบ
17,040 seventeen thousand and forty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบ
17,050 seventeen thousand and fifty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบ
17,060 seventeen thousand and sixty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบ
17,070 seventeen thousand and seventy เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบ
17,080 seventeen thousand and eighty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบ
17,090 seventeen thousand and ninety เซฟเวินทีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบ
17,100 seventeen thousand one hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
17,110 seventeen thousand one hundred and ten เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ
17,120 seventeen thousand one hundred and twenty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
17,130 seventeen thousand one hundred and thirty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบ
17,140 seventeen thousand one hundred and forty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
17,150 seventeen thousand one hundred and fifty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
17,160 seventeen thousand one hundred and sixty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบ
17,170 seventeen thousand one hundred and seventy เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
17,180 seventeen thousand one hundred and eighty เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
17,190 seventeen thousand one hundred and ninety เซฟเวินทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
17,200 seventeen thousand two hundred เซฟเวินทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 16,800 ไปจนถึงเลข 17,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 16,800 = sixteen thousand eight hundred (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย) , 16,810 = sixteen thousand eight hundred and ten (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบ) , 16,820 = sixteen thousand eight hundred and twenty (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบ) , 16,830 = sixteen thousand eight hundred and thirty (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบ) , 16,840 = sixteen thousand eight hundred and forty (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบ)