เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
16,000 ถึง 16,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
16,000 sixteen thousand ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นหกพัน
16,010 sixteen thousand and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันสิบ
16,020 sixteen thousand and twenty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกพันยี่สิบ
16,030 sixteen thousand and thirty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบ
16,040 sixteen thousand and forty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบ
16,050 sixteen thousand and fifty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบ
16,060 sixteen thousand and sixty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกพันหกสิบ
16,070 sixteen thousand and seventy ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบ
16,080 sixteen thousand and eighty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบ
16,090 sixteen thousand and ninety ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบ
16,100 sixteen thousand one hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
16,110 sixteen thousand one hundred and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบ
16,120 sixteen thousand one hundred and twenty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
16,130 sixteen thousand one hundred and thirty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบ
16,140 sixteen thousand one hundred and forty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
16,150 sixteen thousand one hundred and fifty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
16,160 sixteen thousand one hundred and sixty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบ
16,170 sixteen thousand one hundred and seventy ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
16,180 sixteen thousand one hundred and eighty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
16,190 sixteen thousand one hundred and ninety ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
16,200 sixteen thousand two hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย
16,210 sixteen thousand two hundred and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบ
16,220 sixteen thousand two hundred and twenty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบ
16,230 sixteen thousand two hundred and thirty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบ
16,240 sixteen thousand two hundred and forty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบ
16,250 sixteen thousand two hundred and fifty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
16,260 sixteen thousand two hundred and sixty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบ
16,270 sixteen thousand two hundred and seventy ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบ
16,280 sixteen thousand two hundred and eighty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบ
16,290 sixteen thousand two hundred and ninety ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบ
16,300 sixteen thousand three hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย
16,310 sixteen thousand three hundred and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบ
16,320 sixteen thousand three hundred and twenty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบ
16,330 sixteen thousand three hundred and thirty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบ
16,340 sixteen thousand three hundred and forty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบ
16,350 sixteen thousand three hundred and fifty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบ
16,360 sixteen thousand three hundred and sixty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ
16,370 sixteen thousand three hundred and seventy ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบ
16,380 sixteen thousand three hundred and eighty ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบ
16,390 sixteen thousand three hundred and ninety ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบ
16,400 sixteen thousand four hundred ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 16,000 ไปจนถึงเลข 16,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 16,000 = sixteen thousand (หนึ่งหมื่นหกพัน) , 16,010 = sixteen thousand and ten (หนึ่งหมื่นหกพันสิบ) , 16,020 = sixteen thousand and twenty (หนึ่งหมื่นหกพันยี่สิบ) , 16,030 = sixteen thousand and thirty (หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบ) , 16,040 = sixteen thousand and forty (หนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบ)