เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
1,600 ถึง 2,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,600 one thousand six hundred วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งพันหกร้อย
1,610 one thousand six hundred and ten วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันหกร้อยสิบ
1,620 one thousand six hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ
1,630 one thousand six hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
1,640 one thousand six hundred and forty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
1,650 one thousand six hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ
1,660 one thousand six hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันหกร้อยหกสิบ
1,670 one thousand six hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ
1,680 one thousand six hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ
1,690 one thousand six hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
1,700 one thousand seven hundred วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งพันเจ็ดร้อย
1,710 one thousand seven hundred and ten วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ
1,720 one thousand seven hundred and twenty วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
1,730 one thousand seven hundred and thirty วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
1,740 one thousand seven hundred and forty วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
1,750 one thousand seven hundred and fifty วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
1,760 one thousand seven hundred and sixty วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ
1,770 one thousand seven hundred and seventy วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
1,780 one thousand seven hundred and eighty วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
1,790 one thousand seven hundred and ninety วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
1,800 one thousand eight hundred วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งพันแปดร้อย
1,810 one thousand eight hundred and ten วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันแปดร้อยสิบ
1,820 one thousand eight hundred and twenty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
1,830 one thousand eight hundred and thirty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
1,840 one thousand eight hundred and forty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
1,850 one thousand eight hundred and fifty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ
1,860 one thousand eight hundred and sixty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
1,870 one thousand eight hundred and seventy วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
1,880 one thousand eight hundred and eighty วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
1,890 one thousand eight hundred and ninety วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
1,900 one thousand nine hundred วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งพันเก้าร้อย
1,910 one thousand nine hundred and ten วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
1,920 one thousand nine hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
1,930 one thousand nine hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
1,940 one thousand nine hundred and forty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
1,950 one thousand nine hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
1,960 one thousand nine hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
1,970 one thousand nine hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
1,980 one thousand nine hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
1,990 one thousand nine hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
2,000 two thousand ทู เธาเซินด์ สองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,600 ไปจนถึงเลข 2,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 1,600 = one thousand six hundred (หนึ่งพันหกร้อย) , 1,610 = one thousand six hundred and ten (หนึ่งพันหกร้อยสิบ) , 1,620 = one thousand six hundred and twenty (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบ) , 1,630 = one thousand six hundred and thirty (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบ) , 1,640 = one thousand six hundred and forty (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ)