เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
15,600 ถึง 16,010

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
15,600 fifteen thousand six hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย
15,610 fifteen thousand six hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบ
15,620 fifteen thousand six hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบ
15,630 fifteen thousand six hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ
15,640 fifteen thousand six hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบ
15,650 fifteen thousand six hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบ
15,660 fifteen thousand six hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ
15,670 fifteen thousand six hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
15,680 fifteen thousand six hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบ
15,690 fifteen thousand six hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบ
15,700 fifteen thousand seven hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
15,710 fifteen thousand seven hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบ
15,720 fifteen thousand seven hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
15,730 fifteen thousand seven hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
15,740 fifteen thousand seven hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
15,750 fifteen thousand seven hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
15,760 fifteen thousand seven hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
15,770 fifteen thousand seven hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
15,780 fifteen thousand seven hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
15,790 fifteen thousand seven hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
15,800 fifteen thousand eight hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
15,810 fifteen thousand eight hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบ
15,820 fifteen thousand eight hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบ
15,830 fifteen thousand eight hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบ
15,840 fifteen thousand eight hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบ
15,850 fifteen thousand eight hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบ
15,860 fifteen thousand eight hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบ
15,870 fifteen thousand eight hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
15,880 fifteen thousand eight hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบ
15,890 fifteen thousand eight hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
15,900 fifteen thousand nine hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อย
15,910 fifteen thousand nine hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบ
15,920 fifteen thousand nine hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
15,930 fifteen thousand nine hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบ
15,940 fifteen thousand nine hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
15,950 fifteen thousand nine hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ
15,960 fifteen thousand nine hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบ
15,970 fifteen thousand nine hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
15,980 fifteen thousand nine hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
15,990 fifteen thousand nine hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
16,000 sixteen thousand ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นหกพัน
16,010 sixteen thousand and ten ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหกพันสิบ

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 15,600 ไปจนถึงเลข 16,010 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 410 ตัวอย่างเช่น 15,600 = fifteen thousand six hundred (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย) , 15,610 = fifteen thousand six hundred and ten (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบ) , 15,620 = fifteen thousand six hundred and twenty (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบ) , 15,630 = fifteen thousand six hundred and thirty (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ) , 15,640 = fifteen thousand six hundred and forty (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบ)