เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
15,200 ถึง 15,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
15,200 fifteen thousand two hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย
15,210 fifteen thousand two hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบ
15,220 fifteen thousand two hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบ
15,230 fifteen thousand two hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบ
15,240 fifteen thousand two hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบ
15,250 fifteen thousand two hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบ
15,260 fifteen thousand two hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบ
15,270 fifteen thousand two hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบ
15,280 fifteen thousand two hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบ
15,290 fifteen thousand two hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบ
15,300 fifteen thousand three hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อย
15,310 fifteen thousand three hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบ
15,320 fifteen thousand three hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบ
15,330 fifteen thousand three hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบ
15,340 fifteen thousand three hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบ
15,350 fifteen thousand three hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบ
15,360 fifteen thousand three hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบ
15,370 fifteen thousand three hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
15,380 fifteen thousand three hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบ
15,390 fifteen thousand three hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบ
15,400 fifteen thousand four hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย
15,410 fifteen thousand four hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบ
15,420 fifteen thousand four hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบ
15,430 fifteen thousand four hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบ
15,440 fifteen thousand four hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
15,450 fifteen thousand four hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ
15,460 fifteen thousand four hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบ
15,470 fifteen thousand four hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
15,480 fifteen thousand four hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
15,490 fifteen thousand four hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
15,500 fifteen thousand five hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย
15,510 fifteen thousand five hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบ
15,520 fifteen thousand five hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบ
15,530 fifteen thousand five hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบ
15,540 fifteen thousand five hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบ
15,550 fifteen thousand five hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบ
15,560 fifteen thousand five hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบ
15,570 fifteen thousand five hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
15,580 fifteen thousand five hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบ
15,590 fifteen thousand five hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบ
15,600 fifteen thousand six hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 15,200 ไปจนถึงเลข 15,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 15,200 = fifteen thousand two hundred (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย) , 15,210 = fifteen thousand two hundred and ten (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบ) , 15,220 = fifteen thousand two hundred and twenty (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบ) , 15,230 = fifteen thousand two hundred and thirty (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบ) , 15,240 = fifteen thousand two hundred and forty (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบ)