เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
14,800 ถึง 15,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
14,800 fourteen thousand eight hundred โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย
14,810 fourteen thousand eight hundred and ten โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบ
14,820 fourteen thousand eight hundred and twenty โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบ
14,830 fourteen thousand eight hundred and thirty โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบ
14,840 fourteen thousand eight hundred and forty โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบ
14,850 fourteen thousand eight hundred and fifty โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบ
14,860 fourteen thousand eight hundred and sixty โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบ
14,870 fourteen thousand eight hundred and seventy โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบ
14,880 fourteen thousand eight hundred and eighty โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบ
14,890 fourteen thousand eight hundred and ninety โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบ
14,900 fourteen thousand nine hundred โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อย
14,910 fourteen thousand nine hundred and ten โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบ
14,920 fourteen thousand nine hundred and twenty โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบ
14,930 fourteen thousand nine hundred and thirty โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบ
14,940 fourteen thousand nine hundred and forty โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบ
14,950 fourteen thousand nine hundred and fifty โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบ
14,960 fourteen thousand nine hundred and sixty โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบ
14,970 fourteen thousand nine hundred and seventy โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
14,980 fourteen thousand nine hundred and eighty โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบ
14,990 fourteen thousand nine hundred and ninety โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
15,000 fifteen thousand ฟิฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นห้าพัน
15,010 fifteen thousand and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันสิบ
15,020 fifteen thousand and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบ
15,030 fifteen thousand and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบ
15,040 fifteen thousand and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบ
15,050 fifteen thousand and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบ
15,060 fifteen thousand and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบ
15,070 fifteen thousand and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ
15,080 fifteen thousand and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบ
15,090 fifteen thousand and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบ
15,100 fifteen thousand one hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
15,110 fifteen thousand one hundred and ten ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบ
15,120 fifteen thousand one hundred and twenty ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
15,130 fifteen thousand one hundred and thirty ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
15,140 fifteen thousand one hundred and forty ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
15,150 fifteen thousand one hundred and fifty ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
15,160 fifteen thousand one hundred and sixty ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
15,170 fifteen thousand one hundred and seventy ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
15,180 fifteen thousand one hundred and eighty ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
15,190 fifteen thousand one hundred and ninety ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
15,200 fifteen thousand two hundred ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 14,800 ไปจนถึงเลข 15,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 14,800 = fourteen thousand eight hundred (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย) , 14,810 = fourteen thousand eight hundred and ten (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบ) , 14,820 = fourteen thousand eight hundred and twenty (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบ) , 14,830 = fourteen thousand eight hundred and thirty (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบ) , 14,840 = fourteen thousand eight hundred and forty (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบ)