เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
14,000 ถึง 14,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
14,000 fourteen thousand โฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสี่พัน
14,010 fourteen thousand and ten โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่พันสิบ
14,020 fourteen thousand and twenty โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบ
14,030 fourteen thousand and thirty โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบ
14,040 fourteen thousand and forty โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบ
14,050 fourteen thousand and fifty โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบ
14,060 fourteen thousand and sixty โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบ
14,070 fourteen thousand and seventy โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบ
14,080 fourteen thousand and eighty โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบ
14,090 fourteen thousand and ninety โฟทีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบ
14,100 fourteen thousand one hundred โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
14,110 fourteen thousand one hundred and ten โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบ
14,120 fourteen thousand one hundred and twenty โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบ
14,130 fourteen thousand one hundred and thirty โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบ
14,140 fourteen thousand one hundred and forty โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบ
14,150 fourteen thousand one hundred and fifty โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ
14,160 fourteen thousand one hundred and sixty โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ
14,170 fourteen thousand one hundred and seventy โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
14,180 fourteen thousand one hundred and eighty โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ
14,190 fourteen thousand one hundred and ninety โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
14,200 fourteen thousand two hundred โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย
14,210 fourteen thousand two hundred and ten โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบ
14,220 fourteen thousand two hundred and twenty โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบ
14,230 fourteen thousand two hundred and thirty โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบ
14,240 fourteen thousand two hundred and forty โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบ
14,250 fourteen thousand two hundred and fifty โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบ
14,260 fourteen thousand two hundred and sixty โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบ
14,270 fourteen thousand two hundred and seventy โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบ
14,280 fourteen thousand two hundred and eighty โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบ
14,290 fourteen thousand two hundred and ninety โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบ
14,300 fourteen thousand three hundred โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย
14,310 fourteen thousand three hundred and ten โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบ
14,320 fourteen thousand three hundred and twenty โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบ
14,330 fourteen thousand three hundred and thirty โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบ
14,340 fourteen thousand three hundred and forty โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบ
14,350 fourteen thousand three hundred and fifty โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบ
14,360 fourteen thousand three hundred and sixty โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบ
14,370 fourteen thousand three hundred and seventy โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบ
14,380 fourteen thousand three hundred and eighty โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ
14,390 fourteen thousand three hundred and ninety โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบ
14,400 fourteen thousand four hundred โฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 14,000 ไปจนถึงเลข 14,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 14,000 = fourteen thousand (หนึ่งหมื่นสี่พัน) , 14,010 = fourteen thousand and ten (หนึ่งหมื่นสี่พันสิบ) , 14,020 = fourteen thousand and twenty (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบ) , 14,030 = fourteen thousand and thirty (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบ) , 14,040 = fourteen thousand and forty (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบ)