เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
13,600 ถึง 14,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
13,600 thirteen thousand six hundred เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อย
13,610 thirteen thousand six hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสิบ
13,620 thirteen thousand six hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบ
13,630 thirteen thousand six hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบ
13,640 thirteen thousand six hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ
13,650 thirteen thousand six hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบ
13,660 thirteen thousand six hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบ
13,670 thirteen thousand six hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบ
13,680 thirteen thousand six hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบ
13,690 thirteen thousand six hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบ
13,700 thirteen thousand seven hundred เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
13,710 thirteen thousand seven hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบ
13,720 thirteen thousand seven hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
13,730 thirteen thousand seven hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบ
13,740 thirteen thousand seven hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
13,750 thirteen thousand seven hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
13,760 thirteen thousand seven hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบ
13,770 thirteen thousand seven hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
13,780 thirteen thousand seven hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
13,790 thirteen thousand seven hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
13,800 thirteen thousand eight hundred เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย
13,810 thirteen thousand eight hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบ
13,820 thirteen thousand eight hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบ
13,830 thirteen thousand eight hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบ
13,840 thirteen thousand eight hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบ
13,850 thirteen thousand eight hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบ
13,860 thirteen thousand eight hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบ
13,870 thirteen thousand eight hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
13,880 thirteen thousand eight hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบ
13,890 thirteen thousand eight hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบ
13,900 thirteen thousand nine hundred เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย
13,910 thirteen thousand nine hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบ
13,920 thirteen thousand nine hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบ
13,930 thirteen thousand nine hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบ
13,940 thirteen thousand nine hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบ
13,950 thirteen thousand nine hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบ
13,960 thirteen thousand nine hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบ
13,970 thirteen thousand nine hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
13,980 thirteen thousand nine hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบ
13,990 thirteen thousand nine hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ
14,000 fourteen thousand โฟทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 13,600 ไปจนถึงเลข 14,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 13,600 = thirteen thousand six hundred (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อย) , 13,610 = thirteen thousand six hundred and ten (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสิบ) , 13,620 = thirteen thousand six hundred and twenty (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบ) , 13,630 = thirteen thousand six hundred and thirty (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบ) , 13,640 = thirteen thousand six hundred and forty (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ)