เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
13,200 ถึง 13,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
13,200 thirteen thousand two hundred เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย
13,210 thirteen thousand two hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบ
13,220 thirteen thousand two hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ
13,230 thirteen thousand two hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบ
13,240 thirteen thousand two hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบ
13,250 thirteen thousand two hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบ
13,260 thirteen thousand two hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบ
13,270 thirteen thousand two hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
13,280 thirteen thousand two hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบ
13,290 thirteen thousand two hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบ
13,300 thirteen thousand three hundred เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย
13,310 thirteen thousand three hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสิบ
13,320 thirteen thousand three hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบ
13,330 thirteen thousand three hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบ
13,340 thirteen thousand three hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบ
13,350 thirteen thousand three hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบ
13,360 thirteen thousand three hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบ
13,370 thirteen thousand three hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบ
13,380 thirteen thousand three hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบ
13,390 thirteen thousand three hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบ
13,400 thirteen thousand four hundred เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อย
13,410 thirteen thousand four hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบ
13,420 thirteen thousand four hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบ
13,430 thirteen thousand four hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบ
13,440 thirteen thousand four hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบ
13,450 thirteen thousand four hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบ
13,460 thirteen thousand four hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบ
13,470 thirteen thousand four hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
13,480 thirteen thousand four hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบ
13,490 thirteen thousand four hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบ
13,500 thirteen thousand five hundred เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย
13,510 thirteen thousand five hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบ
13,520 thirteen thousand five hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบ
13,530 thirteen thousand five hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบ
13,540 thirteen thousand five hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบ
13,550 thirteen thousand five hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบ
13,560 thirteen thousand five hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบ
13,570 thirteen thousand five hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
13,580 thirteen thousand five hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบ
13,590 thirteen thousand five hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบ
13,600 thirteen thousand six hundred เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 13,200 ไปจนถึงเลข 13,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 13,200 = thirteen thousand two hundred (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย) , 13,210 = thirteen thousand two hundred and ten (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบ) , 13,220 = thirteen thousand two hundred and twenty (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ) , 13,230 = thirteen thousand two hundred and thirty (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบ) , 13,240 = thirteen thousand two hundred and forty (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบ)