เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
12,800 ถึง 13,200

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
12,800 twelve thousand eight hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย
12,810 twelve thousand eight hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบ
12,820 twelve thousand eight hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบ
12,830 twelve thousand eight hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ
12,840 twelve thousand eight hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ
12,850 twelve thousand eight hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบ
12,860 twelve thousand eight hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบ
12,870 twelve thousand eight hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
12,880 twelve thousand eight hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบ
12,890 twelve thousand eight hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบ
12,900 twelve thousand nine hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย
12,910 twelve thousand nine hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบ
12,920 twelve thousand nine hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบ
12,930 twelve thousand nine hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบ
12,940 twelve thousand nine hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบ
12,950 twelve thousand nine hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบ
12,960 twelve thousand nine hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบ
12,970 twelve thousand nine hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
12,980 twelve thousand nine hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบ
12,990 twelve thousand nine hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
13,000 thirteen thousand เธอทีน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสามพัน
13,010 thirteen thousand and ten เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันสิบ
13,020 thirteen thousand and twenty เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบ
13,030 thirteen thousand and thirty เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบ
13,040 thirteen thousand and forty เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบ
13,050 thirteen thousand and fifty เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบ
13,060 thirteen thousand and sixty เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันหกสิบ
13,070 thirteen thousand and seventy เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบ
13,080 thirteen thousand and eighty เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบ
13,090 thirteen thousand and ninety เธอทีน เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบ
13,100 thirteen thousand one hundred เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
13,110 thirteen thousand one hundred and ten เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบ
13,120 thirteen thousand one hundred and twenty เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
13,130 thirteen thousand one hundred and thirty เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
13,140 thirteen thousand one hundred and forty เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
13,150 thirteen thousand one hundred and fifty เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
13,160 thirteen thousand one hundred and sixty เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
13,170 thirteen thousand one hundred and seventy เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
13,180 thirteen thousand one hundred and eighty เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
13,190 thirteen thousand one hundred and ninety เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
13,200 thirteen thousand two hundred เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 12,800 ไปจนถึงเลข 13,200 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 12,800 = twelve thousand eight hundred (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย) , 12,810 = twelve thousand eight hundred and ten (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบ) , 12,820 = twelve thousand eight hundred and twenty (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบ) , 12,830 = twelve thousand eight hundred and thirty (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ) , 12,840 = twelve thousand eight hundred and forty (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ)