เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
12,400 ถึง 12,800

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
12,400 twelve thousand four hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
12,410 twelve thousand four hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบ
12,420 twelve thousand four hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบ
12,430 twelve thousand four hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบ
12,440 twelve thousand four hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบ
12,450 twelve thousand four hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบ
12,460 twelve thousand four hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบ
12,470 twelve thousand four hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
12,480 twelve thousand four hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบ
12,490 twelve thousand four hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ
12,500 twelve thousand five hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย
12,510 twelve thousand five hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบ
12,520 twelve thousand five hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบ
12,530 twelve thousand five hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบ
12,540 twelve thousand five hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบ
12,550 twelve thousand five hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบ
12,560 twelve thousand five hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบ
12,570 twelve thousand five hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
12,580 twelve thousand five hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบ
12,590 twelve thousand five hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบ
12,600 twelve thousand six hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
12,610 twelve thousand six hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบ
12,620 twelve thousand six hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบ
12,630 twelve thousand six hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบ
12,640 twelve thousand six hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบ
12,650 twelve thousand six hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบ
12,660 twelve thousand six hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบ
12,670 twelve thousand six hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบ
12,680 twelve thousand six hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบ
12,690 twelve thousand six hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบ
12,700 twelve thousand seven hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
12,710 twelve thousand seven hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบ
12,720 twelve thousand seven hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
12,730 twelve thousand seven hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบ
12,740 twelve thousand seven hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
12,750 twelve thousand seven hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
12,760 twelve thousand seven hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบ
12,770 twelve thousand seven hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
12,780 twelve thousand seven hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
12,790 twelve thousand seven hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
12,800 twelve thousand eight hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 12,400 ไปจนถึงเลข 12,800 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 400 ตัวอย่างเช่น 12,400 = twelve thousand four hundred (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย) , 12,410 = twelve thousand four hundred and ten (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบ) , 12,420 = twelve thousand four hundred and twenty (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบ) , 12,430 = twelve thousand four hundred and thirty (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบ) , 12,440 = twelve thousand four hundred and forty (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบ)