เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
12,000 ถึง 12,400

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
12,000 twelve thousand ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสองพัน
12,010 twelve thousand and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันสิบ
12,020 twelve thousand and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันยี่สิบ
12,030 twelve thousand and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบ
12,040 twelve thousand and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบ
12,050 twelve thousand and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบ
12,060 twelve thousand and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันหกสิบ
12,070 twelve thousand and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบ
12,080 twelve thousand and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบ
12,090 twelve thousand and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบ
12,100 twelve thousand one hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
12,110 twelve thousand one hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ
12,120 twelve thousand one hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
12,130 twelve thousand one hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ
12,140 twelve thousand one hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
12,150 twelve thousand one hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
12,160 twelve thousand one hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
12,170 twelve thousand one hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
12,180 twelve thousand one hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
12,190 twelve thousand one hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
12,200 twelve thousand two hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย
12,210 twelve thousand two hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบ
12,220 twelve thousand two hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ
12,230 twelve thousand two hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
12,240 twelve thousand two hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ
12,250 twelve thousand two hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
12,260 twelve thousand two hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบ
12,270 twelve thousand two hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
12,280 twelve thousand two hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบ
12,290 twelve thousand two hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
12,300 twelve thousand three hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย
12,310 twelve thousand three hundred and ten ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบ
12,320 twelve thousand three hundred and twenty ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบ
12,330 twelve thousand three hundred and thirty ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบ
12,340 twelve thousand three hundred and forty ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
12,350 twelve thousand three hundred and fifty ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบ
12,360 twelve thousand three hundred and sixty ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบ
12,370 twelve thousand three hundred and seventy ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบ
12,380 twelve thousand three hundred and eighty ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ
12,390 twelve thousand three hundred and ninety ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
12,400 twelve thousand four hundred ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 12,000 ไปจนถึงเลข 12,400 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 12,000 = twelve thousand (หนึ่งหมื่นสองพัน) , 12,010 = twelve thousand and ten (หนึ่งหมื่นสองพันสิบ) , 12,020 = twelve thousand and twenty (หนึ่งหมื่นสองพันยี่สิบ) , 12,030 = twelve thousand and thirty (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบ) , 12,040 = twelve thousand and forty (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบ)