เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
1,200 ถึง 1,610

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,200 one thousand two hundred วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งพันสองร้อย
1,210 one thousand two hundred and ten วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันสองร้อยสิบ
1,220 one thousand two hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
1,230 one thousand two hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
1,240 one thousand two hundred and forty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
1,250 one thousand two hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ
1,260 one thousand two hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันสองร้อยหกสิบ
1,270 one thousand two hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ
1,280 one thousand two hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
1,290 one thousand two hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ
1,300 one thousand three hundred วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งพันสามร้อย
1,310 one thousand three hundred and ten วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันสามร้อยสิบ
1,320 one thousand three hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
1,330 one thousand three hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันสามร้อยสามสิบ
1,340 one thousand three hundred and forty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ
1,350 one thousand three hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ
1,360 one thousand three hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
1,370 one thousand three hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
1,380 one thousand three hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
1,390 one thousand three hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
1,400 one thousand four hundred วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งพันสี่ร้อย
1,410 one thousand four hundred and ten วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
1,420 one thousand four hundred and twenty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ
1,430 one thousand four hundred and thirty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
1,440 one thousand four hundred and forty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ
1,450 one thousand four hundred and fifty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
1,460 one thousand four hundred and sixty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ
1,470 one thousand four hundred and seventy วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
1,480 one thousand four hundred and eighty วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบ
1,490 one thousand four hundred and ninety วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ
1,500 one thousand five hundred วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งพันห้าร้อย
1,510 one thousand five hundred and ten วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันห้าร้อยสิบ
1,520 one thousand five hundred and twenty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
1,530 one thousand five hundred and thirty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
1,540 one thousand five hundred and forty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ
1,550 one thousand five hundred and fifty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ
1,560 one thousand five hundred and sixty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ
1,570 one thousand five hundred and seventy วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
1,580 one thousand five hundred and eighty วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ
1,590 one thousand five hundred and ninety วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
1,600 one thousand six hundred วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งพันหกร้อย
1,610 one thousand six hundred and ten วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งพันหกร้อยสิบ

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,200 ไปจนถึงเลข 1,610 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 410 ตัวอย่างเช่น 1,200 = one thousand two hundred (หนึ่งพันสองร้อย) , 1,210 = one thousand two hundred and ten (หนึ่งพันสองร้อยสิบ) , 1,220 = one thousand two hundred and twenty (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ) , 1,230 = one thousand two hundred and thirty (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบ) , 1,240 = one thousand two hundred and forty (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ)