เลขหลักสิบภาษาอังกฤษ
11,200 ถึง 11,600

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
11,200 eleven thousand two hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
11,210 eleven thousand two hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบ
11,220 eleven thousand two hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ
11,230 eleven thousand two hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบ
11,240 eleven thousand two hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
11,250 eleven thousand two hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ
11,260 eleven thousand two hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบ
11,270 eleven thousand two hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ
11,280 eleven thousand two hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
11,290 eleven thousand two hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ
11,300 eleven thousand three hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
11,310 eleven thousand three hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบ
11,320 eleven thousand three hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
11,330 eleven thousand three hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบ
11,340 eleven thousand three hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบ
11,350 eleven thousand three hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ
11,360 eleven thousand three hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
11,370 eleven thousand three hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
11,380 eleven thousand three hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
11,390 eleven thousand three hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
11,400 eleven thousand four hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
11,410 eleven thousand four hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
11,420 eleven thousand four hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ
11,430 eleven thousand four hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
11,440 eleven thousand four hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ
11,450 eleven thousand four hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
11,460 eleven thousand four hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ
11,470 eleven thousand four hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
11,480 eleven thousand four hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบ
11,490 eleven thousand four hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ
11,500 eleven thousand five hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
11,510 eleven thousand five hundred and ten อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบ
11,520 eleven thousand five hundred and twenty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
11,530 eleven thousand five hundred and thirty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ
11,540 eleven thousand five hundred and forty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ
11,550 eleven thousand five hundred and fifty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ
11,560 eleven thousand five hundred and sixty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ
11,570 eleven thousand five hundred and seventy อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
11,580 eleven thousand five hundred and eighty อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ
11,590 eleven thousand five hundred and ninety อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
11,600 eleven thousand six hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักสิบซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 11,200 ไปจนถึงเลข 11,600 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 400 ตัวอย่างเช่น 11,200 = eleven thousand two hundred (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย) , 11,210 = eleven thousand two hundred and ten (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบ) , 11,220 = eleven thousand two hundred and twenty (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ) , 11,230 = eleven thousand two hundred and thirty (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบ) , 11,240 = eleven thousand two hundred and forty (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ)